Hajdúsámson Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hajdúsámson Város Önkormányzat
mezei őrszolgálat

2 fő mezőőr
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 23.§-ában, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, és a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • határozott megjelenés, megfelelő állóképesség és erőnlét
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • fegyvertartási engedély sörétes puskára
 • az 1997. évi CLIX. tv. 22.§ (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét saját költségén vállalja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mezőőri, rendészeti vizsga megléte,
 • erdészeti ismeretek
 • vagyonvédelmi ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyi adatai, szakmai önéletrajz, elképzelései a mezei őrszolgálat működéséről
 • iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
 • mezőőri és rendészeti vizsga meglétének igazolását bizonyító okirat másolata, vagy nyilatkozat annak letételére
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen kéri.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Antal Szabolcs polgármester nyújt, a 52-590-590 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsámson Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/432-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról a képviselő-testület a pályázó nyilatkozata alapján nyilvános vagy zárt ülésen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Önkormányzat honlapja – 2015. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajdusamson.hu honlapon szerezhet.