Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: ÁvtV.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata 2018. június 15. napjától 2018. augusztus 15. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Az ebösszeírást a jegyző által megbízott összeírók végzik.

Ha a tulajdonos nem tartózkodik otthon az összeírás időpontjában, akkor az ebösszeíráshoz összeállított „EB BEJELENTŐ ADATLAP”-ot hagy a postaládában, melyet az ebtulajdonosnak / ebtartónak kell kitöltenie, aláírnia és legkésőbb 2018 augusztus 31. napjáig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalba visszajuttatnia. Ez történhet személyesen, ebben az esetben a portán kell leadni, vagy postai úton a 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. címre.

Több eb esetén ebenként külön–külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom az ebtulajdonosok / ebtartók figyelmét, hogy az eb-összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000 forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok / ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül – írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.hajdusamson.hu), valamint polgármesteri hivatal portáján átvehető.

Tájékoztatom továbbá az ebtulajdonosokat, hogy kötelességük minden 3 hónapos kort elért ebet kötelező veszettség elleni védőoltásban részesíteni a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §-a, valamint minden 4 hónapos kort elért ebet transzponderrel (mikrochippel) kell megjelölni a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése alapján.

Együttműködésüket köszönöm!

Hajdúsámson, 2018. június 5.

Dr. Danku József sk.
jegyző