hirdetmény

TÁJÉKOZTATÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata – a 92/2021. (V. 18.) polgármesteri határozatban – elhatározta, hogy a fenntartásában működő Eszterlánc Óvoda (4251 Hajdúsámson, Kossuth út 11-17., 1464 hrsz.) köznevelési intézmény fenntartói jogát 2021. szeptember 1. napjával átadja a HIT Gyülekezete Egyház (1103 Budapest, Gyömrői út 69.) részére.

Hajdúsámson Város Önkormányzata – a 95/2021. (V. 18.) polgármesteri határozattal – 2021. szeptember 1. napjával új, jogutód önkormányzati óvodát hoz létre, legfeljebb 75 férőhellyel, 3 foglalkoztatóval és a férőhelyekhez szükséges, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti szükséges alkalmazotti létszámmal.

Az új, önkormányzat által alapítandó (jogutód) köznevelési intézmény (óvoda) neve az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján: Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda.


 

HIRDETMÉNY

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvodában a 2021/2022. nevelési évre, az intézmény fenntartóváltására tekintettel a

pótbeíratás (átíratás, nyilatkozattétel) időpontját 2021. június 3-4.

napjaiban állapította meg.

Beiratkozni az Óvoda titkárságán lehet

2021. június 3-án (csütörtök) 8.00-17.00 óráig
2021. június 4-én (péntek) 8.00-16.00 óráig.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni a gyermek

  • lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • születési anyakönyvi kivonatát és
  • TAJ kártyáját,
  • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a korábbi beiratkozási dokumentumait.

 

Az Óvoda felvételi körzete: Hajdúsámson teljes közigazgatási területe (Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Liget-tanya településrészek).

Az Óvoda tervezett nyitva tartása: heti 57,5 óra időtartamban, hétfőtől péntekig, naponta 06.00 órától 17.30 óráig.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: legkésőbb 2021. június 30.

 

Jogszabályi tájékoztatás:

Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2)  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

 

Nkt. 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Jogorvoslati eljárás: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján

83. § (1) A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni gyermeke óvodai, iskolai, kollégiumi felvételével, az óvodai, tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, a gyermek, tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos döntéséről, az intézmény működésének rendjéről, továbbá minden olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az értesítést előírja.

(2) A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni

a) minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul,

b) a kiskorú tanuló esetén a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony keletkezésével, megszűnésével, a tanulói jogviszony szünetelésével, a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentéssel, az egyes tantárgyak alóli mentesítéssel, a tanulmányi idő rövidítésével kapcsolatos ügyekben, és

c) minden olyan kérdésről, amelyre vonatkozóan jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja.

(3) Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda, iskola, kollégium írásban értesíti a szülőt, ha a gyermeket, a kiskorú tanulót törölte a nyilvántartásából.

(4) A nevelési-oktatási intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre, tanulóra hátrányos döntést, vagy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kéri a döntés határozatba foglalását.

(5) A jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

(6) A nevelési-oktatási intézmény döntése végleges, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.

Hajdúsámson, 2021. május 31.                                              

Hajdúsámson Város Önkormányzata