Hajdúsámson Város Önkormányzata


 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (EMMI rendelet) részletes szabályai alapján pályázatot ír ki a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely

 

intézményvezetői munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony létesítésére, tartalmára, megszüntetésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadóak.

 

Intézményvezetői beosztás betöltésére kiírt pályázati felhívás:

A munkáltató megnevezése: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete
A betöltendő munkakör megnevezése: igazgató munkakör
A munkakörbe tartozó lényeges feladatokat:

 1. Személyében felelős az intézmény valamennyi tagegységének tevékenységéért, vagyonáért, folyamatos működéséért.
 2. Felelős az intézmény munkájára vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások, határozatok végrehajtásáért.
 3. Képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, a szakmai irányító szervek és más intézmények, szervezetek előtt.
 4. Gondoskodik az intézmény szabályzatainak, a dolgozók munkaköri leírásának, egyéb dokumentációinak elkészítéséről, aktualizálásáról.
 5. Felelősséggel tartozik az intézmény költségvetési keretének betartásáért, felhasználásáért.
 6. Munkáltató jogokat gyakorol az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók vonatkozásában.
 7. Kapcsolatot tart fent a településen működő társintézményekkel (iskola, óvoda, stb.), tájékoztatja azokat a könyvtár, illetve az intézményegységek tevékenységéről, programjairól.
 8. Rendezvényeket szervez, tart az intézmény tagegységeiben, továbbá közreműködik, segít a városi rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.
 9. Felelős a könyvtári nyilvántartások: munkanapló, leltárkönyvek, beiratkozási napló pontos és naprakész vezetéséért.
 10. Biztosítja az intézmény tagegységeiben a működéshez szükséges (anyagi, tárgyi, személyi) feltételeket.
 11. Felelős az intézmény nyitvatartási idejének pontos betartásáért.
 12. Szükség esetén helyettesíti az intézmény munkatársait hivatalos távollétük ideje alatt.
 13. Feladata könyvtárszakmai vonatkozásban az állományalakító munka koordinálása: új könyvek beszerzése, beleltározása, gyarapítási ütemterv készítése, állományellenőrzés, selejtezés, a hagyományos, ill. elektronikus állományépítés tekintetében.
 14. Felelős a jelentések, éves beszámolók, munkatervek, statisztikák elkészítésért.

A munkakör betöltésének feltételei:

 1. Az EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.
 2. Az igazgatói munkakör betöltéséhez az EMMI rendelet 1. melléklet 4., 7., 8., vagy 9. pontjában meghatározott feltételek közül legalább az egyik pont B-C-D-E. oszlopaiban meghatározott feltételeknek kell megfelelni
 3. Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorlás vagy letelepedés.
 4. Munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.
 5. Cselekvőképesség.
 6. Büntetlen előélet és nem áll fenn közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás.
 7. A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (képzés) igazolt elvégzése.
 8. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
 9. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

Az igazgató foglalkoztatási jogviszonya: az igazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.

Próbaidő: a munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony kezdő időpontja: várható kezdő időpont 2022. július 1.

A munkaviszony befejező időpontja: 2027. június 30.

A javadalmazás, illetve annak megállapítása: az igazgató havi munkabére egy összegben kerül megállapításra. A javadalmazás mértékéről Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Az elbírálás során előnyt jelent:

 • helyismeret,
 • kulturális rendezvények szervezésében való gyakorlat,
 • irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban, kiadványszerkesztésben való jártasság,
 • közművelődési intézmény működtetésében szerzett tapasztalat,
 • pályázatkészítés és pályázatkezelés területén szerzett gyakorlat.

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • részletes szakmai és vezetési programját,
 • a munkakör betöltésének feltételeit igazoló dokumentumokat, az EMMI rendelet 1. melléklet 4., 7., 8., vagy 9. pontja B-C-D-E. oszlopaiban meghatározott feltételeket igazoló dokumentumok másolatát, melyek eredeti példányait a pályázó a szakmai bizottság ülésének kezdetét megelőzően a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének köteles bemutatni,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:
 • az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség esetében nem áll fenn,
 • a pályázatot az arra jogosult testületek zárt vagy nyilvános ülésen tárgyalják,
 • a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a benyújtott dokumentumok hitelesek,
 • vezetői megbízás esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs készség,
 • együttműködési készség,
 • rugalmasság,
 • tájékozottság és tájékoztatási képesség,
 • kezdeményező és konszenzuskészség,
 • döntésképesség, pontosság,
 • önálló munkavégzés.

 

A pályázati felhívás közzététele: a pályázati felhívás közzétételére Hajdúsámson Város Önkormányzatának honlapján kerül sor. A közzététel napjának Hajdúsámson Város Önkormányzat honlapján történő megjelenést kell tekinteni.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati kiírás közzétételének napja: 2022. február 10.

Benyújtási határidő: 2022. március 16.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő azonosító számot: 6/2022., valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető.
 • Személyesen: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „A” épület 8. sz. iroda.
 • Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – szakmai bizottság hallgatja meg. Az érvényes pályázatot benyújtó személyek a szakmai bizottság ülésére meghívást kapnak.
 • A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt.
 • A pályázat elbírálásának határideje várhatóan: 2022. április 14. napja
 • A pályázat kiírója a pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről írásban értesíti és a nem nyertes pályázatoknak az iratanyagokat a döntést követően visszajuttatja.

 

A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, új, módosított kiírást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás dr. Danku József jegyzőtől kérhető az +36-52/590-590 telefonszámon.

 

 

Hajdúsámson, 2022. február 10.                                 Hajdúsámson Város Önkormányzata