Szociális földprogramot hirdetünk! – 7/2020.(III.25.) önkormányzati rendelet alapján

 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a helyi szociális földprogramról szóló

7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelete

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület tagjainak tájékoztatása mellett, a következőket rendeli el:

 1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. A szociális földprogram célja a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni.

 1. §

A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése, valamint a szociális földprogramban való részvétel iránti kérelem elutasítása vonatkozásában.

 1. §

(1) Szociális földprogramban az a személy vehet részt:

 1. a) akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Hajdúsámsonban és legalább 100 m2-es (konyha)kerti növénytermesztésre alkalmas területtel rendelkezik és
 2. b) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy
 3. c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy
 4. d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 5. e) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban való részvételét lehetővé teszi, vagy
 6. f) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 360%-át.

(2) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.

(3) A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, megállapodás megkötésével vállalhatják a részvételt.

 

 

 1. §

(1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet 1. mellékletét képező kérelem alapján, tárgyév április 15. napjáig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani. A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal a kérelmeket környezettanulmány elvégzését követően véleményével együtt elbírálás céljából továbbítja a polgármesternek.

(2)  A programban résztvevőkkel a – rendelet 2. melléklete szerinti – megállapodás tárgyév végéig terjedő határozott időtartamra jön létre.

(3) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha

 1. a) a kérelmező nem felel meg a 3. §-ban szereplő feltételeknek,
 2. b) a szociális földprogram végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.
 3. §

(1) A Képviselő-testület a szociális földprogramban résztvevő számára biztosítja:

 1. a) konyhakerti növények palántáját és vetőmagjait,

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti természetbeni támogatás értéke jogosultanként a 20.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A szociális földprogram keretében megtermelt növények teljes egészében a szociális földprogramban résztvevőt illetik meg, melyet köteles saját szükségletei kielégítésére fordítani.

(4) A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható.

 1. §

A szociális földprogramban résztvevő köteles:

 1. a) az udvarában a részére átadott növények termesztéséről jó gazda módjára gondoskodni,
 2. b) a munkavégzés során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat által kijelölt személlyel együttműködni,
 3. c) a programban szerzett tapasztalatait saját, továbbá családja megélhetésének javítása érdekében a jövőben is hasznosítani.
 4. §

(1) A vetőmagvak és vetőburgonya, valamint palánták esetében annak vetésterületét, továbbá az azon kikelt haszonnövényeket be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek.

(2) Az Önkormányzat a megállapodás időtartama alatt jogosult folyamatosan ellenőrizni a vállalt kötelezettségek megvalósulásának folyamatát.

(3) Amennyiben a szociális földprogramban résztvevő a megállapodásból eredő kötelezettségét nem teljesíti, úgy az Önkormányzat a megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a kedvezményezett a programban való részvételből kizárásra kerül, és köteles visszafizetni az 5. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított természetbeni támogatás pénzbeli ellenértékét Hajdúsámson Város Önkormányzata felé, továbbá nem igényelheti az e rendelet alapján a programban részt vevők részére biztosított juttatásokat.

(4) A kötelezettségét nem teljesítő személy a következő két év szociális földprogramjában nem vehet részt.

 1. §

Ez a rendelet 2020. március 30. napján lép hatályba.

 

Hajdúsámson, 2020. március 25.

 

 

                        Dr. Danku József                                                     Antal Szabolcs
jegyző                                                                 polgármester

 

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. március 25.

 

                        Dr. Danku József
jegyző