A Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MIKROVÁLLALKOZÁSKÉNT MŰKÖDŐ HENTESÜZLETEK TÁMOGATÁSÁRA

 

A pályázati támogatás célja: A pályázat kiemelt célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

A támogatás forrása: „A hentesüzletek támogatása” szakmai keretösszegből  felhasználható 4.000.000.000 forint képezi

A támogatás az 1. pontban meghatározott céllal egyezően az alábbi költségekre igényelhető: A támogatás olyan működési költségek fedezetére használható a következők szerint, amelyek kifejezetten a jelen pályázati felhívás szerinti támogatott időszakon belül keletkeztek:

a) Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);

b) Helyiségbérlet díja;

c) Munkabér és járulékai.

A támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázó nevére és székhelyére, vagy nevére és a hentesüzlet címére kiállított számla fogadható el.

A pályázat benyújtására jogosultak köre (a továbbiakban: Pályázó) Pályázatot azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése alapján igazoltan mikrovállalkozásnak minősülnek (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg);

b) 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek;

c) tevékenységüket Magyarországon végzik;

d) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység szerepel;

e) a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak;

f) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás);

g) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

A támogatási összeg a jelen Felhívás 7. pontjában írtak szerint egy összegben kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára. A támogatás felhasználását utólagosan kell igazolni.

  1. Az elnyerhető támogatás mértéke : Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege – a forrás erejéig – 3.000.000 forintig, abban az esetben, ha húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül, 3.500.000 forintig terjedhet. Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. pontban meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrás a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kerül felosztásra.

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére, kitöltésére és a pályázat benyújtására, véglegesítésére legkésőbb 2023. február 20-án 08 óra 00 perctől 30 naptári napig, de legkésőbb 2023. március 20-án 23 óra 59 percig van lehetőség.

Az alábbi mellékleteket kell csatolni: Másolatban, a pályázó képviselője által hitelesített példányban (aláírással és dátummal ellátva):

a) cégkivonat, illetve tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentum, amellyel a pályázó igazolja, hogy a tevékenységi köre a TEÁOR 4722 számú – „Hús-, húsáru kiskereskedelme” – szakágazat végzéséről szól;

b) igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adatbázisban szerepel vagy 15 napnál nem régebbi nemleges („nullás”) adóigazolás, amelyet a köztartozásmentes adózóról adatbázisban történő szereplés helyett állítottak ki;

c) nyilatkozat arról, hogy a pályázó húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari terméket készít;

d) nyilatkozat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon a pályázati felhívás melléklete szerint – a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két üzleti évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról és összegéről;

e) társas vállalkozás esetén a pályázó képviseletére jogosult személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintáját, vagy az aláírás-minta hitelesített másolatát; egyéni vállalkozás esetében két tanú által hitelesített, teljes bizonyító erejű dokumentum a pályázó aláírás-mintájára vonatkozóan.

Biztosíték: A nyertes pályázó köteles a költségvetési támogatás visszavonása, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a visszafizetendő költségvetési támogatás biztosítása céljából valamennyi azonnali beszedéssel megterhelhető bankszámlájára a Támogató javára azonnali és egyéb feltételek nélküli, legfeljebb 35 napra való sorba állítási határidőt meghatározó beszedési megbízás lehetőségét biztosító felhatalmazó levelet benyújtani, számlaszámonként 1 db eredeti példányban.

A támogatás felhasználásának feltételei, elszámolható, nem elszámolható költségek a) Az elnyert támogatás kizárólag a támogatott pályázatban megjelölt célra, a 2/2019. (III. 20.) AM utasítás Általános tájékoztatójának figyelembevételével összeállított és a költségtervben részletezett költségekre használható fel;

b) a támogatói okiratban rögzített időszakban – de legkorábban a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig felmerülő költségekre használható fel (a támogatás terhére elszámolandó közüzemi számlákon a szolgáltatás teljesítési időpontjának kell a megadott időintervallumba esni);

c) a támogatás terhére elszámolható számlákat és bizonylatokat a támogatást elnyert pályázó nevére és székhelyére kell kiállítani;

d) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más támogatás esetén az elnyert „A hentesüzletek támogatása” szakmai keretösszegből elnyert támogatás nem tekinthető saját forrásnak;

e) a támogatott tevékenység megvalósulási helyszíne a pályázó saját (1/1 tulajdonú) vagy bérelt telephelye lehet;

f) nem számolhatók el a 3. pont feltételeinek meg nem felelő költségek

Elszámolási kötelezettség, a teljesítés ellenőrzése: A pályázó a támogatott program megvalósításáról, az elnyert támogatási összeg felhasználási feltételeinek, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználásáról 2024. január 31-ig köteles a támogatói okiratban meghatározott szempontok szerint beszámolót (a támogatás cél szerinti felhasználásáról szóló nyilatkozatot és pénzügyi elszámolást, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti, a 2022. évre vonatkozó beszámolót, egyéni vállalkozók esetén a 2022. évi adóbevallást) a Támogatóhoz egy eredeti, aláírt példányban megküldeni.

Keressenek!

Takács Zoltán

pályázatíró

0620669 2636