Ügyleírás:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,
 • gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát,
 • 16 év feletti gyermek esetében a diákigazolvány másolatát,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást,
 • a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
 • Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Az ügyet intéző osztály:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Osztály
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: 590-596
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja:

60 nap, illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Alkalmazott jogszabályok:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § , 20. §
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997 (IX.10) Korm. rendelet 65. § – 68. §

Jogosultság feltételei:

 • A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
  – a szociális vetítési alap 165%-át, amely 47 025 Ft.
  – a szociális vetítési alap  180%-át, amely 51 300 Ft, ha
  a) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  b) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  c) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A támogatás időtartama:

a feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra.

 • a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet
 • a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
 • a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
 • akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
  a./ a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában
  b./ a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában

  • pénzbeli támogatást biztosít gyermekenként 6 000 Ft
  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén 6 500 Ft összegben.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

 • a gyermek tartására köteles, és
 • nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként – a szociális vetítési alap összegének 22 százaléka. A pénzbeli ellátásra való jogosultság mellett évente 2 alkalommal augusztus és november hónapra pótlék kerül folyósításra.

A gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállása

 • a szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége,
 • alacsony foglalkoztatottság tekintetében – aktív korúak ellátására való jogosultság vagy álláskeresőként történő nyilvántartásról szóló igazolás,
 •  lakókörnyezet, lakáskörülmény tekintetében elvégzett környezettanulmány alapján kerül megállapításra.