Helyi információk

Ügyintéző Iroda Telefon E-mail
Ignácz Tímea  A/1. +36 (52) 590-599
+36 (52) 590-590 / 211
ignacz.timea@hajdusamson.hu
Máté Krisztina  A/1. +36 (52) 590-599
+36 (52) 590-590 / 212
mate.krisztina@hajdusamson.hu
Tömösvári Mária  A/2. +36 (52) 590-590 / 221 tomosvari.maria@hajdusamson.hu

 

Központi e-mail: polgarmesterihivatal@hajdusamson.hu

Helyi adók számlaszámai

A Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett helyi adók számlaszámait itt találhatják.
Bejelent(kez)ési, adóbevallási és befizetési határidők tájékoztató.

Általános tudnivalók

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 21 nap, amely legfeljebb 21 nappal hosszabbítható meg. Adóigazolási ügyekben 8 nap.

Az egyes eljárásokhoz kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség

Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás illetékmentes, kivéve a méltányossági eljárást, a fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) irányuló eljárást, melyek eljárási költsége 3.000.-Ft. A kérelemhez csatolni kell a kitöltött adatlapot (és annak kért mellékleteit) valamint az eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolatát.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (Itv.) kimondja, hogy ha egy beadványban több kérelmet nyújtanak be (több eljárást kell a közigazgatási szervnek indítania), akkor az eljárási illetéket kérelmenként (eljárásonként) kell megfizetni.

Az adóigazolás kiadása szintén illetékköteles, ennek mértéke 3.000.-Ft. Az adóigazolás kérhető személyesen, vagy levélben is, az eljárási illeték befizetésének igazolásával.

Az eljárási illeték befizetés történhet a Hajdúsámson Város Önkormányzat Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél vezezett 60600101-11079532. államigazgatási eljárási illeték számú számlájára.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ügyfelek jogai és kötelezettségei

Az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy jogosult az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy kérhet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Az iratbetekintési jog korlátozott, nem tekinthet bele az adózó az adóhatóság illetőleg a felettes szerv döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésébe, a határozat (végzés) tervezetébe. Adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre.

Felhívás adó ügyben!

Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik 1 ha alatti belterületen fekvő földterületek tulajdonosai, kizárólag abban az esetben mentesek a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség alól, ha az adóévben a teljes terület ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt igazolja a az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv.

Az ügyfelek az erről szóló igazolás kiadását szóban vagy írásban terjeszthetik elő a falugazdásznál, vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál, mely 3.000 forintos illetékköteles. A NAK illetékesei helyszíni szemle keretében állapítják meg azt, hogy ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll-e a teljes terület.

Ha az ingatlanon bármilyen felépítmény (pl fészer, présház) egyéb tárgy (téglarakás, vízakna) található, akkor a NAK elutasító határozatot hoz. Az önkormányzat adóhatósága az ügyfél kérelmére kizárólag a NAK igazolás birtokában tud mentességet adni!

Bízunk abban, hogy tájékoztatásunkkal segítségükre lehettünk.

Adóiroda munkatársa