Ügyleírás:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

 • a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,
 • vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,
 • gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,
 • halotti anyakönyvi kivonat.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
 • álláskeresési ellátás határozatát,
 • 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
 • Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „C” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „C” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani:

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a.
 • A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015 (II.26.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete.

Egyéb fontos tudnivalók:

 • Mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegét, egyedül élő esetén a szociális vetítési alap 120%-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.
 • Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a polgármester a köztemetés költségeinek részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a kérelmező:
  • egyedül él és havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 150%-át nem éri el, vagy
  • családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének a 120%-át nem éri el