SZIVÁRVÁNYHÁZ Szociális Szolgáltató Központ

Rády Eszter Andrea (SIKK Egyesület elnöke)
fenntartó

4251 Hajdúsámson, Kossuth út 43.
+36 (52) 640-736
sikk.egyesulet1@gmail.com

www.segitok.hu

Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

célja a lakosság élethelyzetének javítása, a szociális ellátáshoz kapcsolódó más ágazatokkal – munkaügy, kultúra, egészségügy, – történő együttműködés keretében innovatív szolgáltatási formák létrehozása. Olyan egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú, innovatív ellátás biztosítása, mely előkészíti az ellátottak családi és lakóhelyi környezetbe, a társadalomba történő visszatérését. A SIKK Egyesület a szociális alapszolgáltatások keretében működési engedéllyel rendezlkező szociális szolgáltató .

Az Egyesület céljai, és tevékenységei: 

Az Egyesület tagjai felismerték a szociális, foglalkoztatási és kulturális és egészségügyi kapcsolatrendszer megerősítésének szükségességét és célul tűzik ki fenti kapcsolatrendszer  tapasztalati, célcsoporti igényekre építő korszerűsítését.

A SIKK Egyesület céljai:

 • A lakosság élethelyzetének javítása, a szociális ellátáshoz kapcsolódó más ágazatokkal – munkaügy, kultúra, egészségügy, – történő együttműködés keretében innovatív szolgáltatási formák létrehozása.
 • Az Egyesület működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult pszichiátriai betegek intézményi szolgáltatások keretében történő ellátása. Olyan egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú, innovatív  ellátás biztosítása, mely előkészíti az ellátottak családi és lakóhelyi környezetbe, a társadalomba történő visszatérését. Az Egyesület szociális szolgáltatói feladatainak végzése során tiszteletben tartja az ellátott személyek és családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit.
 • Innovatív ellátó rendszer létrehozása, mely komplex, igényekre gyorsan, rugalmasan reagáló, a lakosság szociális ellátását, ezen belül, házi segítségnyújtását, idősek gondozását, étkeztetését, nappali felügyeletét, szakápolási feladatait, nappali ellátását, átmeneti szociális ellátását, intézményben történő ellátását, rehabilitációját és az intézmény működtetését biztosítja.
 • Felnőttképzés, iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és lebonyolítása. Speciális önszerveződő csoportok segítése.
 • Mentálhigiénés szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, az egészséges életmód propagálása, felvilágosító előadások szervezése. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 • Munkanélküliek elhelyezkedésének segítése, rehabilitációs és szociális foglalkoztatás, munkanélküliek foglalkoztatása és munkahely teremtés lehetőségeinek kidolgozása.  Szociális szolgáltatást nyújtó intézményben az ellátottak részére képzési, munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatás.
 • Tanácsadási, információ nyújtási rendszer kidolgozása és működtetése, családsegítés, közösségi szociális munka.
 • Szoros együttműködés az önkormányzatokkal. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális tevékenység,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások.

Az Egyesület a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  1993. évi III. törvény 57. §-a alapján az alábbi szociális tevékenységeket végzi:

 •  a szociális alapszolgáltatások keretében: szenvedélybetegek nappali ellátása (50 fő )

Az Egyesület feladatai:

 • Szociális alap- és szakellátás működtetése,
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, felnőttképzés, ismeretterjesztés
 • Kulturális és szabadidős programok, rendezvények szervezése
 • Regionális, országos, valamint nemzetközi kapcsolatok és együttműködés kiépítése
 • Személyiségfejlesztő és egyéb témájú tréningek, tanfolyamok szervezése, szervezeteknek, vállalkozásoknak, valamint természetes személyeknek
 • Közösségi, művelődési, kulturális rendezvények, programok szervezése
 • A civil szektor, az önkéntes munka jelentőségének megismertetése
 • Klub létrehozása és működtetése a tevékenységünk iránt érdeklődők számára
 • Folyóiratok, kiadványok, könyvek megjelentetése, és terjesztése
 • Akciók, figyelemfelkeltő rendezvények, sajtótájékoztatók szervezése
 • Hátrányos helyzetűek jogaiért való küzdelem érdekében adományvonal működtetése.
 • Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. Működési forrásaink: állami szociális normatíva /házi segítségnyújtás/ tagdíj, adományok, támogatások, pályázati források.
 • Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére (telephellyel rendelkezik Debrecenben és Hajdúsámsonban)

Célcsoport, klienskör:

A  munkaerőpiacon leginkább diszkriminált helyzetben lévő, inaktivitásba kényszerült nőket kívánja „helyzetbe hozni”, kiemelt figyelemmel fordulva a hátrányos helyzetű településeken élők felé, akik még inkább el vannak zárva a munkaerő-piaci re-integrációs lehetőségektől. Hazánkban a nők munkavállalási esélyei az Európai Unió tagállamaihoz képest sokkal rosszabbak, míg az Észak – Alföldi  régióban élők lehetőségei jóval az országos átlag alatt vannak. A munka világától távol töltött rövidebb-hosszabb idő egyrészt önértékelési- önbecsülési problémákhoz, másrészt anyagi, megélhetési gondokhoz, illetve motiválatlansághoz vezethet.

Kiemelt célcsoportba tartozók:

 • Megváltozott munkaképességűek, főleg nők  sajátos, többszintű gondoskodásra van szükségük, melynek legfontosabb elemei: egyenlő hozzáférést biztosító fizikai, információs, kommunikációs környezet, megfelelő közlekedés, személyes gondoskodás biztosítása.
 • Roma etnikumhoz tartozó női álláskeresők  esetén többszörös hátrányt kell leküzdeni. Közismert, hogy körükben a legalacsonyabb  a foglalkoztatottság és számukra a legnehezebb a munkaerő-piac változásaihoz való alkalmazkodás.  Szükséges lenne számukra a jogegyenlőség biztosítása, életminőség-javítás (mentális, egészségügyi állapot javítása, az oktatás, képzés.) Számukra szociális és munkaerő-piaci segítségnyújtás együttese indokolt a felzárkóztatáshoz.
 • Szegregált lakókörnyezetben élők, ezeken a településrészeken a  legfeljebb általános  iskolai végzettséggel  rendelkezők  és  rendszeres munkajövedelemmel nem  rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot, és min 50 főt érintő terület. Ilyen terület négy van Hajdúsámsonban. A környező településeken szintén vannak szegregátumok.
 • Akik sem a munkaügyi sem a szociális ellátás nyilvántartásában nem szerepelnek, ők a hazai munkaerő-piac legtöbb, halmozott hátránnyal küzdő csoportjait jelentik, akik a társadalmi kirekesztést leggyakrabban elszenvedik.