BEJELENTÉS A NEM ÜZLETI CÉLÚ KÖZÖSSÉGI, SZABADIDŐS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSRÓL

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az e-papírral (https://epapir.gov.hu) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

Segédlet (PDF)

Ügyleírás

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint e rendelet alkalmazásában:

a) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve – ahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,

b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül az ekként minősített, illetve – ahol e rendelet előírja – ekként nyilvántartásba vett,

ba) sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,

bb) szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő vagy melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási tevékenysége keretében üzemeltetett intézményi szállás.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel az 14/A. § (1) bekezdésben foglaltaknak.

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a népegészségügyi feladatkörében eljáró – a szálláshely szerint illetékes – járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) a közegészségügyi követelmények,

b) a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások,

c) a szálláshely szerint illetékes építésügyi hatóságot az építéshatósági követelmények,

d) külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi előírások,

e) külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén a szálláshely szerint illetékes vízügyi hatóságot a vízügyi előírások teljesítésének ellenőrzése céljából. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt.

A jegyző ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató önminősítésében és a jogszabályokban foglaltaknak.

Illetékesség

A hatósági feladatokat a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője látja el.

Szükséges okiratok

A kérelemhez eredetiben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett/ csatolni kell:

  • – azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
  • – a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot (így különösen: adásvételi, illetve bérleti szerződést)
  • A jegyző szerzi be:
    a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot.

A bejelentés elektronikus úton nyújtható be:

Az ügyet intéző osztály

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Jogi és Szervezési Osztály
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Jogi és Szervezési Osztály
E-mail: jogiiroda@hajdusamson.hu
Telefon: +36 (52) 590-590

Ügyfélfogadási időpontok

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja

Az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 41.§ és 42 §-ban meghatározottak szerint.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
– az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének időtartama.

Az eljárás illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok

  • 2016. évi CL. törvény az az általános közigazgatási rendtartásról,
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
  • 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Egyéb fontos tudnivalók

A vendégszolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató – az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével – köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni.

A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a jegyző hitelesíti. A vásárlók könyvében – annak használatba vétele előtt – fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

A vásárlók könyvébe bárki betekinthet, abból az arra feljogosított hatóság a külön jogszabályban meghatározott módon és körben adatokat igényelhet.

A szolgáltatónak a vásárlók könyvét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az utolsó bejegyzésétől számított két évig meg kell őrizni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények