MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM, MÓDOSÍTÁS, MEGSZÜNTETÉS

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikusan van lehetőség, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
Az űrlapokkal történő elektronikus ügyintézésre a Hivatal honlapján (https://ohp-20.asp.lgov.hu) az e-papírral (https://epapir.gov.hu) történő elektronikus ügyindításra az úgynevezett Személyes Ügyintézési Felületen is lehetőség van. Kérjük, hogy telefonszámát és e-mail címét feltétlenül tüntesse fel a nyomtatványokon! Javasoljuk, hogy az elektronikus ügyintézés megkezdése előtt keressék fel az elektronikus ügyintézés használatával kapcsolatos bővebb információt tartalmazó oldalunkat:

Segédlet (PDF)

Ügyleírás

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni.

Az egyes közérdekeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakhatóságok megkeresésére hivatalból kerül sor.

A működési engedélyt a jegyző akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján az üzlet megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az engedély megadásával egyidejűleg a jegyző az üzletet nyilvántartásba veszi, mely nyilvántartás nyilvános, közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A tevékenységet kizárólag a véglegessé vált határozattal kiadott működési engedély birtokában lehet megkezdeni.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

Illetékesség

Kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani.

Szükséges okiratok

A tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia:

 1. az üzlet használatának jogcímét (bérleti szerződés stb.) – tulajdoni lap kivételével – ;
 2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását;
 3. a közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását;

A jegyző szerzi be a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot.

Az ügyet intéző osztály

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Jogi és Szervezési Osztály
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Jogi és Szervezési Osztály
E-mail: jogiiroda@hajdusamson.hu
Telefon: +36 (52) 590-590

Ügyfélfogadási időpontok

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

A bejelentés elektronikus úton nyújtható be:

Ügyintézés határideje és díja

25 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének időtartama.

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2016. évi CL. törvény az az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól,
 • 2005. évi CLXIV. a kereskedelemről,
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Egyéb fontos tudnivalók

Kizárólag üzletben forgalmazható termékek (működési engedély-köteles termékek) (a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján)

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

A működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmát a Rendelet 1. melléklet B) pontja írja elő.

A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, valamint a külön jogszabály szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével, az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

A kereskedő a működési engedély megadását követően az abban megjelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása esetén bejelentési kötelezettség nem terheli a kereskedőt. A nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változása a nyilvántartásban feltüntetett nyitvatartási időnél csak rövidebb lehet. A kereskedő a nyitvatartási idő rövidebb ideig fennálló, egy hetet el nem érő változásáról a nyitvatartási idő kifüggesztésével köteles tájékoztatni a vásárlót.

A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy rendelkezik működési engedéllyel, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek.

Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.

A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék – eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal.

A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben vagy egyéb kereskedelmi formák esetében, ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van.

Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények