az Osztály dolgozói:

Jogi és Szervezési Osztály

központi elérhetősége
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: +36 (52) 590-590; +36 (52) 590-593
Email: jogiiroda@hajdusamson.hu
Dán Mónika
osztályvezető

"B" épület 102.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 162
Email: dan.monika@hajdusamson.hu
 
 
Balázs Erika
"A" épület 8.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 271
Email: balazs.erika@hajdusamson.hu
Budaházy Marianna
"B" épület 3.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 151; +36 (52) 590-593
Email: budahazy.marianna@hajdusamson.hu
Dandé Melinda
Kommunikáció és Sámsoni Hírlap Ügyintéző
"B" épület 101.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 141; +36 (30) 192-6656
Email: dandemelinda@hajdusamson.hu
Ignácz Tímea
"D" épület 2.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 211; +36 (52) 590-599
Email: ignacz.timea@hajdusamson.hu
Kigyós Sándorné
"A" épület 7.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 231
Email: kigyos.sandorne@hajdusamson.hu
Márkus Mónika
"B" épület 8.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 261
Email: markus.monika@hajdusamson.hu
Máté Nikolett
"D" épület 2.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 212; +36 (52) 590-599
Email: mate.nikolett@hajdusamson.hu
Simon Eszter
"A" épület 14.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 251
Email: simon.eszter@hajdusamson.hu
Süvöltősné Szabó Erzsébet
"B" épület 6.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 282
Email: suvoltosne.szaboerzsebet@hajdusamson.hu
Tapolcainé Szabó Judit
"B" épület 6.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 281
Email: tapolcaine.judit@hajdusamson.hu
Tóth Istvánné
"A" épület 7.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 232
Email: toth.istvanne@hajdusamson.hu
Tömösvári Mária
"D" épület 1.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 221
Email: tomosvari.maria@hajdusamson.hu

 

 


A. Képviselő-testülettel, bizottságokkal kapcsolatos feladatok
 1. Összeállítja a képviselő-testület munkatervét
 2. Végzi a képviselő-testület, az egyes bizottságok, a roma nemzetiségi és a Martinka-i és Sámsonkert-i részönkormányzatok üléseinek előkészítését, gondoskodik az ülések napirendjeinek, meghívóinak összeállításáról, az előterjesztések sokszorosításáról és az érintettek részére történő megküldéséről
 3. Elkészíti a feladatkörét érintő előterjesztéseket, illetve a hivatalvezetés által esetileg meghatározott egyéb ügyek előterjesztéseit.
 4. Jegyzőkönyvet készít a képviselő-testület, az egyes bizottságok, a roma nemzetiségi önkormányzat és a részönkormányzatok üléseiről, valamint szükség szerint egyéb ülésekről, megbeszélésekről
 5. A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiből kivonatolja a hozott határozatokat
 6. Nyilvántartást vezet a hozott határozatokról, rendeletekről, az érintettek részére átadja illetőleg kézbesíti
 7. Gondoskodik a rendeletek és normatív határozatok kihirdetéséről
 8. Gondoskodik a jegyzőkönyveknek (a törvényben meghatározott mellékletekkel együtt) a kormányhivatal részére határidőben történő továbbításáról. 
 9. A Nemzeti Jogszabálytár rendszeres és folyamatos alkalmazása a munkavégzés során
 10. Ellátja az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását
 11. Havi rendszerességgel jelentést készít a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 12. Nyilvántartást vezet a képviselő-testület által adományozott kitüntetésekről
 13. Közreműködik a képviselők vagyonnyilatkozat-tételével összefüggő feladatok ellátásában
 14. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében negyedévente adatot szolgáltat a képviselő-testület és szervei működéséről
 15. A képviselő-testület jegyzőkönyvéből a döntésekről adatot szolgáltat az érintettek részére, illetve közérdekű adatot szolgáltat más személyek, szervek részére.
 16. Előkészíti a város címerének, zászlajának használata engedélyezésére vonatkozó önkormányzati hatósági döntéseket, gondoskodik a döntések végrehajtatásáról.
 17. Közreműködik a képviselők döntéshozatali munkájához szükséges tájékoztatásban.

B. Tisztségviselőkkel kapcsolatos feladatok:

 1. Ellátja a polgármester napi munkájához kapcsolódó általa meghatározott feladatokat.
 2. Előkészíti és összehangolják a tisztségviselők ügyfélfogadását.
 3. Ellátja a jegyző és az aljegyző munkájához kapcsolódó, a jegyző által meghatározott feladatokat, így különösen:
  • döntésre előkészít ügyeket,
  • véleményez szakmai anyagokat, rendelet-tervezeteket,
  • jogilag és szakmailag ellenőrzi a döntéstervezeteket, kiadmányozásra előkészített iratokat,
  • a belső ellenőrzés kivételével szervezi és megbízás esetén vezeti a jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátásának ellenőrzését,

C. Jogi feladatok:

 1. Ellátja a szerződések önkormányzati érdekeknek való megfelelőségének és jogszerűségének előzetes kontrollját.
 2. Ellátja az adatvédelemmel, közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával, hozzáférhetővé tételével összefüggő irodát érintő feladatokat.
 3. Segíti a választások során a választási bizottságok munkáját.
 4. Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására.
 5. Közreműködik az önkormányzati jogalkotás előkészítésében, a hivatal belső szabályzatainak elkészítésében és véleményezésében.
 6. Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot.
 7. Ellátja az önkormányzat és a hivatal jogi képviseletét a bírósági ügyekben.
 8. Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az önkormányzat és a hivatal által kötött szerződéseket.
 9. Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos Jegyzői feladatok ellátásában.
 10. Közreműködik a hivatal által végzett jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátásának ellenőrzésében.
 11. Koordinálja a hivatalban a személyes adatok kezelését, továbbítását és az önkormányzat működésével kapcsolatos információk, adatok megismerhetővé tételét.

D. Humánpolitikai feladatok körében:

 1. Elkészíti és kezeli a közszolgálati jogviszony és munkaviszony keletkezésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat, adatokat és nyilvántartásokat
 2. Ellátja a köztisztviselői munkakörök betöltéséhez szükséges pályázatok előkészítését és gondoskodik ezek meghirdetéséről
 3. Ellátja a köztisztviselők vagyonnyilatkozat átvételével és őrzésével kapcsolatos feladatokat
 4. Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkajogi (alkalmazás, elszámolás) adminisztrációs feladatokat, közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázatírásban,
 5. Közreműködik a köztisztviselők éves képzési tervének összeállításában,
 6. Szervezi a közigazgatási alapvizsgán, szakvizsgán való részvételt
 7. Végzi a személyi anyagok nyilvántartását, gondoskodik az adatvédelmi követelmények betartásáról
 8. Évente kiadja a jogosultak részére az „Utazási utalvány”-t,
 9. Nyilvántartja és vezeti a hivatalban foglalkoztatottak részére a kötelezően előírt munkakör alkalmassági, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatokat,
 10. Felméri és nyilvántartja a képernyő előtti munkavégzéssel összefüggésben a védőszemüveg juttatására jogosultak, illetve juttatásban részesülők körét..
 11. Közreműködik és figyelemmel kíséri a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek meghatározását és ennek értékelését
 12. Ellátja a közszolgálati adatnyilvántartás vezetését és teljesíti a szükséges adatszolgáltatásokat
 13. Előkészíti a köztisztviselői illetve a munkajogviszonyhoz fűződő egyes juttatások nyújtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
 14. Megállapítja a köztisztviselők, munkavállalók éves szabadságát, elkészíti az éves szabadságolási ütemtervet
 15. Biztosítja a jelenléti ívek vezetésének feltételeit, ellenőrzi azok havi zárását, gondoskodik őrzéséről

E. Közneveléssel, közművelődéssel, városmarketinggel kapcsolatos feladatok

 1. A köznevelési, közművelődési intézmények fenntartói irányításában való részvétel
 2. A köznevelési, közművelődési vezetői pályázati eljárások előkészítése, lebonyolítása
 3. Fenntartói jóváhagyás előtt ellenőrzi az intézmények szervezeti és működési szabályzatát, a köznevelési intézmények pedagógiai dokumentumainak elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását.
 4. Formai szempontból ellenőrzi a köznevelési intézmények pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, házirendjét a szakértői bírálat előtt.
 5. Döntésre, felülvizsgálatra előkészíti a köznevelési Önkormányzati Minőségirányítási Programot.
 6. Gondoskodik a köznevelésre vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.
 7. Figyelemmel kíséri az iroda feladatkörébe tartozó pályázatokat, s a képviselő-testületi, valamint bizottsági döntéseknek megfelelően közreműködik a pályázati anyagok elkészítésében.
 8. Feladatkörében segíti a város intézményeinek, szervezeteinek, egyesületeinek tevékenységét.
 9. Közreműködik a városi ünnepségek, egyéb rendezvények szervezésében, lebonyolításában
 10. Közreműködik a tömegkommunikációs szervekkel (sajtó, ráció, televízió) való kapcsolattartásban,
 11. Közreműködik a különböző fogadások szervezésében, a program szervezésében és lebonyolításában
 12. Testvérvárosi kapcsolatok szervezése
 13. Kitüntető díjak adományozásának előkészítése
 14. Szervezi az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatait,
 15. Előkészíti a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi, védőnői praxisokkal kapcsolatos döntéseket,
 16. Előkészíti a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetrendezéseket, 
 17. Szervezi az önkormányzat egészségügyi alapellátás keretében a Központi Ügyeleti ellátás feladatait.

F. Koordinációs feladatok:

 1. Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati díjak adományozásával kapcsolatos döntéseket, közreműködnek az ünnepségek szervezésében
 2. Közreműködik a nemzeti ünnepek városi rendezvényei szervezésében, valamint előkészíti az önkormányzat által szervezett és megrendezett városi ünnepségeket.
 3. Szervezi a tisztségviselők programját, koordinálják az önkormányzati és a külső kapcsolataikat.
 4. Együttműködik a hivatal érintett irodáival a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
 5. Kapcsolatot tart a helyi és országos írott és elektronikus médiával.
 6. Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában.

G. Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok:

 1. A születési, a házassági, a bejegyzett élettársi kapcsolatok valamint a halotti anyakönyvek vezetése
 2. A születési, a házassági, a bejegyzett élettársi kapcsolatok valamint a halotti betűrendes névmutató vezetése
 3. Utólagos bejegyzés teljesítése a születési, a házassági, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a halotti anyakönyvben
 4. Házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő közreműködés (jegyzőkönyv felvétele, ünnepi szertartás) 
 5. Külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány iránti kérelem továbbítása a felettes szervhez
 6. Utólagos bejegyzés jegyzékének vezetése és a levéltár részére történő megküldése
 7. Előírt adatszolgáltatások teljesítése
 8. A számítógépes ASZA program alkalmazása
 9. A névváltoztatással kapcsolatos feladatok ellátása
 10. Az állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátása
 11. Átvezeti az anyakönyvi alapbejegyzéseket, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból eredő adatváltozásokat a személyi adat-és lakcímnyilvántartáson.

H. Népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok:

 1. Címnyilvántartási adatok kezelése
 2. Lakcím bejelentéssel kapcsolatos feladatok ellátása

I. Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok.

 1. Az elhunyt hagyatékának leltározása (idézés, leltárfelvétel, adó- és értékbizonyítvány beszerzése
 2. hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosítása
 3. hagyatéki leltár és mellékleteinek a közjegyző részére történő továbbítása
 4. A kiskorú örökösök, a gondnokoltak és gyámság alá helyezettek ingó és ingatlan vagyonának leltározását.

J. Ügyiratkezelési, közzétételi:

 1. Elvégzi a hivatalhoz beérkező postai küldemények érkeztetését, bontását, nyilvántartásba vételét.
 2. Ellátja a központi iktatással, irattározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatokat külön szabályzatban foglaltak szerint
 3. Kezeli a kézi és a központi irattárakat
 4. Elkészíti az éves hatósági statisztikát
 5. Postázási feladatok elvégzése

K. Választással kapcsolatos feladatok:

       Ellátja az országgyűlési, a helyi önkormányzati, a helyi nemzetiségi önkormányzati, az Európai parlamenti választások, népszavazások helyi népi kezdeményezések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat

L. Egyéb igazgatási feladatok:

 1. Hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása, tanúk meghallgatása
 2. Hirdetmények kifüggesztése, a hirdetményekkel kapcsolatos észrevételek jegyzőkönyvben történő rögzítése, záradékolása, továbbítása az illetékes szerveknek

M. Adóigazgatási feladatok:

 1. Ellátja a jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványokkiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat.
 2. Ellátja a helyi adókkal, és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos jegyzői feladatokat (bevallások feldolgozása, javítása, ellenőrzése, fizetési meghagyások készítése, 
 3. Minden adónemben a kötelezettségek nyilvántartása, befizetések könyvelése, adószámlák kezelése, zárási összesítők, jelentések készítése,
 4. Adóhátralékok és idegen helyről kimutatott tartozások behajtása,
 5. Törlésre előkészíti a köztartozást elévülés vagy behajthatatlanság címén.
 6. Az adózó kérelmére adóigazolást állít ki.
 7. Vagyoni bizonyítványt állít ki.
 8. Adó- és értékbizonyítványt állít ki.
 9. Elvégzi a lefoglalt, elkobzott és talált tárgyak értékesítését vagy megsemmisítését.
 10. Ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat.
 11. Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, kimutatást és beszámolót készít az információ-szolgáltatás meghatározott rendje keretében.
 12. Évente tájékoztatja az adózókat az önkormányzati adóhatóságnál vezetett számláik állásáról