BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁS

Ügyleírás

Amennyiben a birtokost a birtokától tilos önhatalommal jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt. A birtokos közvetlenül a bíróságtól kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, ha a birtokháborítás kezdetétől számított egy év eltelt, vagy ha a felek azt is vitatják, hogy kinek van jogalapja a birtokláshoz.

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárási határidő megkezdődésétől számított három napon belül nyilatkozattétel céljából hivatalos iratként megküldi az ellenérdekű félnek.

A jegyző a birtokvédelmi határozat meghozatalához a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le. A jegyző a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.  A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha:

 • a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak,
 • megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
 • valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,
 • a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,
 • a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,
 • ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel.

A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított 3 napon belül végre kell hajtani, akkor is, ha az érdekelt fél keresetben kérte annak megváltoztatását.

Illetékesség

A kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

Szükséges okiratok

Írásban előterjesztett kérelem és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok (eggyel több példányban, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri). A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.

A kérelem tartalmazza

 • a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,
 • a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
 • annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
 • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
 • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
 • a birtoksértés időpontjára történő utalást,
 • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

Felhívjuk a birtokvédelmi eljárásban érintettek figyelmét, hogy a bizonyítékok bemutatására a felek kötelesek. A felek által elő nem terjesztett bizonyítékok beszerzésére a jegyző nem köteles. Bizonyítékot kizárólag a bizonyítási eljárás befejezéséig szolgáltathatnak a jegyző részére.

Az ügyet intéző osztály

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal

Jogi és Szervezési Osztály

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

 • Személyesen: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Jogi és Szervezési Osztály

Telefon: (52) 590-590

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 12.30-16.00

Kedd, szerda, péntek: 8.00-12.00

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs

Ügyintézés határideje és díja

15 nap, mely nem hosszabbítható meg. A birtokvédelmi eljárást a jegyző 30 napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

Az alkalmazott jogszabályok

Egyéb fontos tudnivalók

 • Amennyiben a zavaró állapot kialakulásának kezdete óta egy év még nem telt el, kérelmével a jegyzőhöz fordulhat, melynek során kérheti, hogy a jegyző a birtokháborítót a zavaró magatartástól tiltsa el és kötelezze az eredeti állapot helyreállítására.
 • Amennyiben a zavaró állapot kezdete óta már több, mint egy év eltelt kizárólag a bírósághoz fordulhat, egy éven belül (ha a felek között akár a birtoklás ténye, akár birtokláshoz való jog vitás) kérelmével a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz (is) fordulhat.
 • A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás során a birtokos és a birtokháborító között áll fenn a birtokvita.
 • A bizonyítás kérelemre történik, a jegyző a birtokháborítás időpontjában fennálló tényleges birtoklási helyzet alapján dönt. Az eljárás csak konkrétan (névvel, lakcímmel és székhellyel) megnevezett természetes és jogi személy ellen indítható, mivel csak konkrét és valós adatokkal megjelölt személy kötelezhető a birtokháborítás megszüntetésére vagy az eredeti állapot helyreállítására. Tekintettel a fentebb kifejtettekre, névtelen bejelentés vagy ismeretlen személy ellen benyújtott kérelmek esetén jelen eljárás keretein belül nincs lehetőség érdemi döntés meghozatalára.
 • A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet a Kérelmezőnek olyan pontossággal kell megjelölnie, (mit kér a jegyzőtől, mit tegyen, vagy ne tegyen a birtokháborító, milyen módon kívánja megszüntettetni a birtoksértő állapotot, milyen magatartástól kívánja eltiltani a jövőre nézve a birtokháborítót) hogy az arra alapított érdemi határozat az Ellenérdekű fél önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtható legyen.
 • Az eljárás kizárólag az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.
 • Felhívom a figyelmét, hogy a hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá ha törvény másként nem rendelkezik a tényállás tisztázáshoz elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást adott. (Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Ákr. 27. § (1) bekezdése). Ahol az Ákr. ügyfelet említ, azon a birtokvédelmi eljárásban részt vevő feleket kell érteni.