Családi jogállás rendezése

Rendezetlen a kiskorú gyermek családi jogállása, ha a születési anyakönyv nem tartalmaz bejegyzést az apa vagy az anya személyét illetően vagy egyik szülőre vonatkozóan sincs adat az anyakönyvben.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:98.§-a alapján apai jogállást keletkeztető tények az alábbiak:

 • házassági kötelék;
 • élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás);
 • apai elismerő nyilatkozat;
 • bírósági határozat.

A családi jogállás rendezésére irányuló eljárás megindítását kérheti:

 • a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője,
 • a korlátozottan cselekvőképes kiskorú anya,
 • a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú anya, törvényes képviselőjének hozzájárulásával,
 • a gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, vagy
 • a tizennegyedik életévét betöltött gyermek.

Ha az anyakönyvvezető, apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről küld értesítést, Hajdúsámson Város Jegyzője az anyát tájékoztatja arról, hogy a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható:

 1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Ptk. 4:101.§-a alapján ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismerte el.

Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb férfi tehet. Apai elismerő nyilatkozat a gyermek megszületése előtt is tehető.

Az apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apai elismerő nyilatkozata akkor érvényes, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. Ha a törvényes képviselő a nyilatkozattételben tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolhatja.

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és – ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte – a gyermeknek a hozzájárulása. Ha az anya a gyermek törvényes képviselője, a hozzájárulást e minőségében is megadhatja, kivéve, ha az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az esetben a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel. Ha az anya vagy a gyermek nem él vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.

Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi apaságának megállapítása iránt per van folyamatban, az apai elismerő nyilatkozat – a hozzájáruló nyilatkozatok megléte esetén is – akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az apaság megállapítása nélkül kerül sor.

Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek esetében kerül sor, a gyermek nyilatkozhat, hogy a vér szerinti apa családi nevét kívánja-e a továbbiakban viselni vagy az addig viselt családi nevét viseli tovább. Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti.

 1. Bírósági megállapítás

Amennyiben a gyermek vérszerinti apja nem ismeri el magánénak a gyermeket apai elismerő nyilatkozattal, akkor lehetőség van az apaság bírósági megállapítására is. Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti.

 1. Képzelt személy megállapítása apaként

Amennyiben a szülő nem kívánja megnevezni a gyermeke apját akkor a fentieken túl lehetőség van arra is, hogy a települési önkormányzat jegyzője az apa adati nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az anya kérelmére képzelt személyt állapítson meg apaként, feltéve hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt.

Szolgáltatás indítása:

Anyakönyvvezető, apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről küldött értesítése alapján, illetve kérelemre indul.

A kérelemhez csatolni kell:

 • szülők együttes személyes megjelenése során a személyazonosításra alkalmas okmányokat;

az anya családi állapotát igazoló okiratot;

 • ha az anya elvált, a házasság felbontását bizonyító jogerős bírósági ítéletet (az ítélet jogerőre emelkedése és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) vagy a válással záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja:

60 nap, költség és illetékmentes 

Vonatkozó jogszabályok:

 • évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
 • Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény