Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Hajdúsámsoni Telephely

 

Terdik János
intézményvezető

Csőszné Szilágyi Erzsébet
telephelyvezető

 

Családsegítők:

 • Bacsó Vivien
 • Fogarasi László
 • Kissné Siető Györgyi
 • Kissné Szabó Mária

gyógypedagógiai asszisztens:

 • Pilka Cintia Rebeka

Házi segítségnyújtás

 • Szűcs Antal Józsefné
 • Újfalusi Erzsébet
 • Tóthné Kiss Enikő
 • Kerekes Orsolya

idősek nappali ellátása

 • Mészáros Judit

szociális étkeztetés

 • Deczki Istvánné

tanyagondnoki szolgáltatás

 • Szilágyi Sándor

Támogató szolgáltatás

 • Bertalan Zoltán
 • Gargya Erika

 

A szolgáltatást Hajdúsámson területén a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ biztosítja.

Elérhetőségek, postázási cím Hajdúsámson vonatkozásában:
4251 Hajdúsámson, Rákóczi út. 9.

+36 (52) 201-343
+36 (52) 201-346
+36 (30) 884-5799

csszolgalatsamson@gmail.com

Ügyfélfogadás:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
800 – 1200
1230 – 1600
800 – 1200
1230 – 1600
800 – 1200
1230 – 1600
800 – 1200
1230 – 1600
800 – 1200

GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM

06 80 212 021

A nap 24 órájában ingyenesen hívható

A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személytől és annak jelzési kötelezettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és utánkövetés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában alaptámogatást tud nyújtani, amely szakszerű krízisjelzés fogadását és szakértőhöz való irányítást foglal magában.

A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyeztetett gyermekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok.

A hívószámot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti.

A család- és gyermekjóléti szolgálat küldetése

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat küldetése, hogy a településen a jogszabályban meghatározott előírásoknak a gyakorlatban minél hatékonyabban megfeleljünk egy olyan jól képzett szakemberekből álló csapattal, akik elhivatottságot éreznek a család és gyermekvédelemben történő lelkiismeretes és odaadó munkavégzéshez.

A család- és gyermekjóléti Szolgálat feladatai

A szolgálat biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti feladatokat, azaz:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
 • a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében,
  • tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segítünk a támogatásokhoz való hozzájutás érdekében,
  • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújtunk, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezzük,
  • a válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatjuk, segítjük, tanácsokkal látjuk el, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutását megszervezzük,
  • a szabadidős programokat szervezünk,
  • segítünk a hivatalos ügyek intézésében,
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében,
  • működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,
  • feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatot készítünk,
  • megszervezzük a gyermek veszélyeztetettségét jelző- és észlelő rendszerben lévő személyekkel és intézményekkel az együttműködést, segítünk tevékenységük összehangolásában,
  • tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
 • a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
  • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
  • elősegítjük a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
  • ha szükséges kezdeményezzük
   • egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
   • szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
   • egészségügyi ellátások igénybevételét,
   • pedagógiai szakszolgálat igénybevételét,
 • folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a szükséges intézkedést,
 • segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • felkérésre környezettanulmányt készítünk,
 • kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését.

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hajdúsámson város területén a

család –és gyermekjóléti központ feladatait

DMJV Család-és Gyermekjóléti Központja látja el

(Debrecen, Thomas Mann u. 2/A., 52/411-133, 415-576)

A 2016. január 1-től életbe lépő jogszabályváltozások értelmében a 1997. évi XXXI. tv. 40/A § (2)a) bekezdésében foglalt speciális szolgáltatások a hajdúsámsoni lakosság számára is elérhetővé váltak, melyet a központ biztosít.

A központ biztosít:

Kapcsolattartási ügyeletet, melynek keretében biztosítja

 • a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt (ezen helyszínek Debrecen város területén vannak, igénybe vételhez egyénileg megoldott beutazás szükséges)
 • a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet ellátó szakembert, vagy lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét,
 • az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), melynek célja a felek közötti konfliktusok feloldásának segítése, közöttük megállapodás létrehozása, és annak mindkét fél részéről történő betartása, és
 • a konfliktuskezelő szolgáltatást vagy az önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást

Készenléti szolgálatot:

 • A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
 • Elérhetősége: 52/447-724

Jogi tájékoztatásnyújtást:

 • Ügyfélfogadás minden héten csütörtökön 11:00-16:00, Debrecen, Mester u.1. sz. alatt, előzetes információ kérhető az 52/411-133-as telefonszámon

Pszichológiai tanácsadást:

 • Ügyfélfogadás helyben, minden héten kedden 12:00-15:00
 • Előzetes időpont egyeztetés szükséges, információ helyben, vagy az 52/201-346, 201-343-as telefonszámokon

Családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát egyéni igények szerint nyújtanak.

A szolgálat és központ valamennyi szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe.