az Osztály dolgozói:

Pénzügyi- Gazdasági Osztály

központi elérhetősége
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: +36 (52) 590-590
Email: penzugyiiroda@hajdusamson.hu
Bujdosóné Czirják Mariann
osztályvezető

"B" épület 2.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 301
Email: bujdosone.czirjakmariann@hajdusamson.hu
 
 
Bencze Lászlóné
"A" épület 5.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 332
Email: bencze.laszlone@hajdusamson.hu
Feketéné Fábián Andrea
"A" épület 4.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 322
Email: feketene.fabianandrea@hajdusamson.hu
Mászlé Edina
"B" épület 1.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 311
Email: maszle.edina@hajdusamson.hu
Molnárné Putz Emese Éva
"B" épület 1.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 312
Email: molnarne.putzeva@hajdusamson.hu
Ozsváth Józsefné
"A" épület 5.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 331
Email: ozsvath.jozsefne@hajdusamson.hu
Szabó Józsefné
"A" épület 5.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 333
Email: szabo.jozsefne@hajdusamson.hu
Szabóné Vásári Tünde
"A" épület 4.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 323
Email: szabone.vasaritunde@hajdusamson.hu
Telepóné Terdik Éva
"A" épület 3.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 321
Email: terdik.eva@hajdusamson.hu
Zelenákné Őri Beáta
"B" épület 1.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 311
Email: zelenakne.oribeata@hajdusamson.hu

 

 

 


A. Pénzügyi feladatok:

 1. Havonként elkészíti az önkormányzat finanszírozási ütemtervét.
 2. Tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat likviditási helyzetéről.
 3. Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást és vezeti a bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat a társirodáknak.
 4. Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.
 5. Előkészíti a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közreműködik a hitelszerződések előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről és nyilvántartásáról.
 6. Intézi az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő elhelyezését.
 7. Nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, illetve a vagyoni befektetéseket.
 8. Ellátja a házipénztár működésével kapcsolatos feladatokat.
 9. Ellátja a munkáltatói támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat.
 10. Ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az ÁFA bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről.
 11. Gondoskodik a kifizetett segélyek alapján az önkormányzatot megillető állami támogatás lehívásáról.
 12. Végzi az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi feladatokat.
 13. Gondoskodik az iroda által benyújtott pályázatokon nyert támogatások lehívásáról, az ezzel kapcsolatos számlanyitási feladatokról.
 14. Végzi az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat.
 15. Tervezi a Jogi – Szervezési Iroda adatszolgáltatása alapján a hivatal bér- és létszám előirányzatát, beszámol annak teljesítéséről.
 16. Gondoskodik a megbízási díj és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről.
 17. Gondoskodik az önkormányzat és a polgármesteri hivatal részére az étkezési utalványok megrendeléséről, nyilvántartásáról, elszámolásáról.
 18. Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés egyeztetéséről. Feladást készít a főkönyvi könyvelés részére negyedévenként.
 19. Kimutatást készít a hitelállomány alakulásáról a féléves, éves beszámolóhoz, valamint a költségvetéshez. Adatot szolgáltat a hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú kötelezettségekbe történő átkönyveléshez.
 20. Havonként elkészíti a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által megküldött bérkönyvelési értesítő alapján a bérek könyvelését és egyezteti a kapcsolódó függő főkönyvi számlákat.
 21. Ellátja a bevallásokkal, adóigazolásokkal, jövedelemigazolásokkal kapcsolatos feladatokat.
 22. Nyilvántartást vezet a központi költségvetésből származó bevételekről és azt negyedévenként egyezteti a főkönyvi könyveléssel.
 23. Havi adatszolgáltatást nyújt be a MÁK felé a pénzforgalmi és a mérleg adatokról  minden hónap 20-ig.
 24. Figyelemmel kíséri az adóbevételek alakulását. A társirodával napi kapcsolatot tart fenn.
 25. Elkészíti a hivatal éves leltárát, vezeti a szükséges analitikus nyilvántartásokat.
 26. Vezeti az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek kötelezettségvállalás nyilvántartását.
 27. Figyelemmel kíséri, értékeli és intézi az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítást, a gépjárművek kötelező biztosításával kapcsolatos feladatokat.

B. Költségvetési, számviteli feladatok:

 1. Képviselő-testületi döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetésének koncepcióját, továbbá a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési rendelet módosításának tervezetét, szervezi a végrehajtás feladatait.
 2. Képviselő-testületi, illetve bizottsági döntésre előkészíti az önkormányzat költségvetését érintő előterjesztéseket, gondoskodik a döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.
 3. Az éves beszámoló keretében előterjesztést készít az önkormányzat pénzmaradványának megállapítására, javaslatot tesz a felhasználására.
 4. Az intézményi adatszolgáltatások alapján gondoskodik a normatív állami hozzájárulások igényléséről, és a beszámoló keretében történő elszámolásáról.
 5. Az együttműködési megállapodásnak megfelelően ellátja Hajdúsámsoni Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait.
 6. A gazdasági események számviteli nyilvántartását végzi.
 7. Vezeti az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek előirányzat nyilvántartását.
 8. Gondoskodik az önkormányzat és a gazdálkodás tekintetében hozzárendelt intézmények elemi költségvetése összeállításával kapcsolatos feladatokról, az intézményi költségvetéseknek a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához való továbbításáról.
 9. Gondoskodik a féléves és éves intézményi beszámolók elkészítéséről és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához történő továbbításáról.
 10. Előkészíti és ütemezés szerint határidőre benyújtja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához a létszámcsökkentési pályázato(ka)t.
 11. Gondoskodik az intézmények alapító okiratának változása esetén a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés kezdeményezéséről.
 12. Gondoskodik a főkönyvi könyvelésről és annak az analitikus nyilvántartásokkal történő egyeztetéséről.
 13. Jóváhagyásra előkészíti az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt „Együttműködési megállapodás”-t az önkormányzathoz rendelt intézményekkel.
 14. Ellátja az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó költségvetési tervezési feladatokat, nyilvántartja az azokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat.
 15. Biztosítja a költségvetési szervek pénzellátását és figyelemmel kíséri az intézmények költségvetési támogatásának alakulását.
 16. Értékbeni nyilvántartást vezet az önkormányzati ingatlanvagyonról, gondoskodik annak a főkönyvi adatokkal és az ingatlan vagyonkataszterrel való egyezőségéről.
 17. Elkészíti a hivatal számviteli politikáját, számlarendjét, hatálybalépésüket követően gondoskodik azok betartásáról és betartatásáról.
 18. Gondoskodik az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló, valamint a képviselő-testület elé kerülő zárszámadás elkészítéséről.
 19. Elkészíti a számviteli (pénzgazdálkodási, értékelési, leltározási) szabályzatokat.