K Ö Z L E M É N Y a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

ellenorzott.bejelentes@hajdusamon.hu

Városfejlesztési és Műszaki Osztaly

központi elérhetősége
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Telefon: +36 (52) 590-590
Email: varosfejlesztesiiroda@hajdusamson.hu
Szőkéné Diószegi Mária
osztályvezető

"A" épület 11.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 501
Email: szokene.dioszegimaria@hajdusamson.hu
 
 
dr. Szabó Róbert
"A" épület 10.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 522
Email: szabo.robert@hajdusamson.hu
Gazsó-Kaducsok Aletta
"A" épület 13.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 511
Email: gazsokaducsok.aletta@hajdusamson.hu
Mudri Ildikó Judit
"A" épület 6/2.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 523
Email: mudri.ildiko@hajdusamson.hu
Nagyházi Gábor
"A" épület 6/1.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 531
Email: nagyhazi.gabor@hajdusamson.hu
Ráczné Marton Irén
"A" épület 13.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 512
Email: marton.iren@hajdusamson.hu
Takács Lajos
"A" épület 9.sz. iroda
Telefon: +36 (52) 590-590 / 521
Email: takacs.lajos@hajdusamson.hu

 

 

 


Feladata:

A. Városfejlesztési feladatok körében:

 1. Figyelemmel kíséri az önkormányzat és intézményei feladat ellátásával kapcsolatban megjelenő hazai és uniós forrású pályázatokat.
 2. Javaslatokat készít az önkormányzat és intézményei feladat ellátásával kapcsolatban megjelenő pályázatokon való részvételre.
 3. Közreműködik a benyújtandó pályázatok összeállításában, a beadott pályázatok hiánypótlási eljárásában.
 4. Kapcsolatot tart szakértőkkel, közreműködő szervezetekkel, irányító hatóságokkal
 5. Közreműködik az elnyert pályázatok Támogatási szerződésének előkészítésében.
 6. Dokumentálja a nyertes pályázatokat.
 7. Koordinálja az elnyert támogatásból megvalósuló fejlesztéseket, részt vesz a tervezési feladatokban, a kivitelezés versenyeztetésében, a kivitelezés lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában.
 8. Közreműködik a különböző ellenőrzési, monitoring folyamatokban, jelentést készít a különböző hatóságok részére, szakmai igazolást készít a kifizetésekkel kapcsolatban.
 9. Közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításában, javaslatokat dolgoz ki a fejlesztési-felújítási feladatok műszaki megoldására és azok pénzügyi vonzatára.
 10. Ellenőrzi az önkormányzat intézményei által javasolt fejlesztési-felújítási feladatokat, azok szükségessége esetén javaslatot tesz a feladat ellátásához szükséges forrás biztosítására.
 11. Előkészíti és végrehajtja az önkormányzat elfogadott éves költségvetésében meghatározott fejlesztési – és felújítási feladatokat, különösen:
  1. koordinálja a tervezési feladatokat, közreműködik a tervek engedélyeztetési eljárásában,
  2. értékhatár alatti beszerzések versenyeztetését lebonyolítja, szakmai javaslatot készít a nyertes ajánlattevőre,
  3. közreműködik a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának összeállításában, az eljárás lebonyolításában, az ajánlatok értékelésében, szakmai javaslatot készít a nyertes ajánlattevőre,
  4. eredményes és érvényes pályázat esetén közreműködik a szerződés megkötésében a nyertes ajánlattevővel,
  5. ellenőrzi az érvényes jogszabályokban, szabványokban, szerződésekben foglaltak betartását, mulasztás esetén javaslatot készít azok kiküszöbölésére,
  6. a vállalkozó szerződésben vállalt kötelezettségét igazolja, közreműködik a megrendelő pénzügyi teljesítésében,
  7. közreműködik a befejezett fejlesztés-felújítás pénzügyi aktiválásában,
  8. közreműködik az átadás- átvételi-és garanciális eljárásokban,
 12. Nyilvántartást vezet az éves költségvetésben meghatározott fejlesztési-felújítási feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok felhasználásáról, azt szükség szerint egyezteti a Pénzügyi-Gazdasági Irodával, a költségvetési beszámolóhoz adatokat szolgáltat.
 13. Nyilvántartást vezet az önkormányzat vagyonáról, javaslatokat dolgoz ki annak hasznosításáról, a befejezett beruházásokat a vagyon-nyilvántartásba bevezeti.
 14. Ellátja és koordinálja a városrendezési tervének módosításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

B. Városüzemeltetési feladatok körében:

 1. Közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása.
 2. Parkok, játszóterek, zöldterületek fejlesztésével, fenntartásával, védelmével kapcsolatos feladatokat ellátja, koordinálja.
 3. A város köztisztaságával kapcsolatos feladatokat ellenőrzi, koordinálja.
 4. Ellátja az utcanévtáblázással, emlékműfenntartással kapcsolatos feladatokat.
 5. A város rágcsálómentessége fenntartásából adódó feladatok ellátása.
 6. Kapcsolatot tart a városüzemeltetési feladatokban közreműködő Szolgáltatókkal. Feladatuk ellátását ellenőrzi, a szolgáltatói szerződéseket felülvizsgálja, a módosításokat előkészíti, koordinálja.
 7. A város ivóvíz ellátását ellenőrzi, az esetleges hiba kijavítására soron kívül intézkedik.
 8. Ellátja a csapadék – és belvíz által okozott károk megelőzésével, a védőművek fenntartásával, a védekezés ellátásával kapcsolatos önkormányzati feladatokat.
 9. Ellenőrzi és koordinálja a szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati és jegyzői feladatokat.
 10. Ellenőrzi és koordinálja a folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos feladatokat
 11. A temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat ellenőrzi, koordinálja.
 12. A közterület felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátja.
 13. Városüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztési-felújítási igényeket gyűjti, szakmai javaslatokat, költségelemzéseket készít.
 14. Az éves költségvetésben a városüzemeltetéshez kapcsolódóan jóváhagyott fejlesztési-felújítási feladatokat előkészíti. Megvalósítás a városfejlesztési feladatok 11.pontjában foglaltak szerint történik.
 15. Előkészíti az energiagazdálkodás fejlesztésére, racionalizálására vonatkozó szakmai javaslatokat, közreműködik a megvalósításban.
 16. A helyi tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat koordinálja.
 17. A közterület hasznosításával és igénybevételével kapcsolatos teendőket ellátja.
  1. ellátja a közlekedési igazgatási feladatokat, útkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadását,
  2. közreműködik a közlekedésfejlesztési tervek és koncepciók előkészítésében,
  3. az önkormányzati tulajdonú utak, járdák és egyéb műtárgyak karbantartásával, felújításával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzi,
  4. előkészíti a közterület használatára vonatkozó szerződéseket,
 18. Ellátja a természetvédelmi feladatokat.
 19. Fakivágások ügyében a Jegyző hatáskörébe tartozó feladatot ellátja.
 20. Közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének összeállításában, javaslatokat dolgoz ki a városüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztési-felújítási feladatok műszaki megoldására és azok pénzügyi vonzatára.
 21. Közreműködik a város fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos koncepciók kialakításában, az ehhez szükséges szakmai javaslatok összeállításában.
 22. Az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben szakmai állásfoglalást készít, kapcsolatot tart a polgármesteri hivatal irodáival.
 23. Az önkormányzat bizottsági és képviselő-testületi döntéseit szakmailag előkészíti, a döntéshez szakmai javaslatokat dolgoz ki.

C. Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatai:

 1. Információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
 2. Az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi
 3. atósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
 4. Kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása,
 5. Az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele

D. Egyéb feladatok:

 1. Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban kijelölt szakhatóságként az önkormányzat jegyzője nevében (döntés előkészítő) – 382/2007.(XII.23.) Korm. rend.-
 2. A földhivatali engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságként az önkormányzat jegyzőjének nevében(döntés előkészítő) – 338/2006.(XII.23.) Korm. rend. –
 3. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és bejelentés szabályairól szóló jogszabály 57/2013. Korm. rend.) 3.§-a alapján az önkormányzat jegyzőjének nevében, mint engedélyt előkészítő (döntés előkészítő)
 4. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet végrehajtásához házszámigazolások kiadása.
 5. Allergén és nem allergén gyomnövényekkel kapcsolatos feladatok ellátása
 6. A jegyzői hatáskörbe tartozót kereskedelmi, bejelentési és engedélyezési eljárás ügyintézésére kijelölt köztisztviselő távolléte esetén helyettesítési feladatok ellátása
 7. Állatvédelmi hatósági feladatok ellátása (334/2006.(XII.23.) Korm. rend. 1.§. (2). bek-ben foglaltak alapján.
 8. Birtok és birtokvédelmi eljárások lefolytatása. (PTK.191. §.(1) bekezd. és a 228/2009.(X.16.) Korm. rend.
 9. A környezeti zaj és rezgés elleni védelmi eljárások jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása. 284/2007.(X.29.) Korm. rend.4.§. alapján
 10. Az újonnan kialakított telkek beépítésekor meghatározza a házszámokat.
 11. Kezdeményezi az újonnan kialakított közterület elnevezését, illetve azok megváltoztatását és megszüntetését.
 12. Véleményezi a helyi építési szabályzatot és a településrendezési terveket.
 13. Katasztrófavédelmi feladatok