HIRDETMÉNY

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 96/2015. (III. 19.) öh. számú határozatával az Eszterlánc Óvodában a 2015/2016. nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját 2015. április 20-21-22. napjában állapította meg.

Beiratkozni az Eszterlánc Óvoda titkárságán lehet

  • 2015 április 20-án (hétfőn) 8.00-17.00 óráig
  • 2015 április 21-én (kedden) 8.00-16.00 óráig
  • 2015 április 22-én (szerdán) 8.00-16.00 óráig.

Az óvodai beiratkozáskor szíveskedjenek bemutatni a gyermek

  • lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • születési anyakönyvi kivonatát és
  • TAJ kártyáját, továbbá
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Az Eszterlánc Óvoda körzete Hajdúsámson közigazgatási területe (Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Liget-tanya településrészek).

 

Jogszabályi tájékoztatás:

A Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A Nkt. 37. § (3) bekezdésének b. pontja szerint: A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülő Hajdúsámson Város Jegyzőjének címzett, de az Eszterlánc Óvodához beadott egyéni érdeksérelemre hivatkozó felülbírálati kérelmet nyújthat be. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Hajdúsámson, 2015. március 20.

Bagolyné Szűcs Mariann
jegyző