Ügyleírás:

Támogatás nyújtása a szociálisan rászoruló háztartások részére, az általuk lakott lakás fenntartásához.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,
 • gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást, 18 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást.
 • A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató vállalatok által kiadott utolsó havi számlákat, albérlet esetén albérleti szerződés másolatát is.
 • A kérelmező és a vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozatát.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást,
 • a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
 • Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát. Fogyatékosságot igazoló okiratot.
 • Mozgáskorlátozottság okán fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló okiratot.
Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „C” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „C” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani:

Ügyintézés határideje és díja:

60 nap, költség és illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a.
 • A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015 (II.26.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete,
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Egyéb fontos tudnivalók.

 • támogatásra jogosult az a személy,
  a)  aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője
  b)  akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 110% nem éri el , vagy akinek az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap 110%-a és 180%-a között van.
  c)  akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona. A hatályos jogi szabályozás alapján vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege a szociális vetítési alap 30-szorosát (855.000 Ft), vagy az együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap 80-szorosát (2.280.000 Ft) meghaladja. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
 • Támogatás időtartama: 12 hónap
 • Támogatás összege: amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 110%-át nem éri el (31 349 Ft-ot) 5 000 Ft/hó, illetve amennyiben az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 110%-a és 180%-a között van (31 350 Ft és 51 300 Ft között) 3 000 Ft/hó támogatás adható.
 • A lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben tartására az alábbiak szerint:
  a) az általa lakott ingatlan udvarán kettő darab szeméttároló edény (kommunális és szelektív) elhelyezése és rendeltetésszerű használata,
  b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét, lom, gaz és gyom eltávolítása, a kártevőktől, rágcsálóktól való mentesítése
  c) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, különös tekintettel az árok és áteresz rendben tartására,
  d) a lakás rendeltetésszerű használata az alábbiak szerint: a fertőzésveszély elkerülése érdekében, tartsa be az elvárható higiéniás szabályokat.
  Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek családjában élő személy munkanélküliként a munkahely keresés céljából nem működik együtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Foglalkoztatási  Osztályával.