2021. szeptember 1-én az óvoda 2 szervezetté alakult át.

Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda

Vezető: Deméné Tóth Ágnes
Cím: 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 15. sz.
Telefon: +36 (52) 200-025
Honlap: http://ovoda.hajdusamson.hu (feltöltés alatt)
Email: ovodatitkarsag@hajdusamson.hu
Eszterlánc Óvoda

Vezető: Süvöltősné Terdik Katalin
Cím: 4251 Hajdúsámson Kossuth u. 15. sz.
Telefon: +36 (52) 590-406
Honlap: www.eszterlancovi.hu
Email: eszterlancovoda@samsoniskola.hu

 

Mind két óvodánál az étkezés:

Étkezés lemondás, rendelés: +36 (52) 590-009


 

Az Eszterlánc Óvoda bemutatása

Feltöltés alatt a 2021-es változás

 

Korábbi információk:

Az Eszterlánc Óvoda országos szinten is nívós, építészeti szempontból a régió egyik legmodernebb óvodája. Az intézmény a város centrumában található. A közel 1 milliárd forintból épült intézmény épülete és felszereltsége megfelel a XXI. századi modern óvodákkal szemben támasztott követelményeknek.

Óvoda

A több udvarrésszel ellátott, parkosított intézményünket nagy örömmel és kíváncsisággal vették birtokukba a gyerekek és a dolgozók egyaránt. A fajátékokkal felszerelt udvar kiváló lehetőséget biztosít a gyermekek mozgásának fejlesztésére, mozgásigényük kielégítésére.

Egy éve fenntartói költségvetésből sikerült kialakítani egy sószobát, amelyet prevenciós célból heti rendszerességgel látogathatnak a gyerekek.

Az intézményünk 500 gyermek befogadására alkalmas óvodakomplexum, ahol 20 csoportban  folyik az oktató-nevelő munka. Minden csoport nevet választott azzal a céllal, hogy egyéni arculatot alakítson ki, és nem utolsó sorban segítséget nyújtson az intézménybe látogatóknak a tájékozódásban.

A csoportszobák otthonos környezetet biztosítanak, hangulatosak, esztétikusak, megfelelnek a nevelési programunk által meghatározott célok elérésének.

A gyermekek óvodai elhelyezése iránti kérelmek közül egyet sem kellett elutasítanunk, minden gyerek felvételre került. A fenti létszám még nem tükrözi azokat a gyerekeket, akik a nevelési év folyamán töltik be az óvodai elhelyezéshez szükséges korhatárt, illetve akik év közben szeretnék beíratni a gyereküket, így az intézményünkben a nevelési év közben is folyamatosan érkeznek a gyerekek.

Az Eszterlánc Óvodában igyekszünk olyan feltételeket, fejlesztési lehetőségeket biztosítani, amelyek kielégítik a szülők, a gyermekek és az intézményben dolgozók igényeit, illetve ahol a gyermekek személyiségének fejlődését, testi-lelki szükségleteinek kielégítését maximálisan biztosítani tudjuk.

Az óvoda dolgozóinak szakmai ellátottsága 100 százalékos, jelenlegi létszámunk 90 fő.

Alkalmazottak szakfeladatonkénti és munkakörönkénti kimutatása

851011 – Óvodai nevelés
Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
1. Óvodavezető 1 fő
2. Óvodavezető-helyettes 2 fő
3. Óvodapedagógus 38 fő
4. Logopédus 1 fő
5. Fejlesztő pedagógus 1 fő
6. Pedagógiai asszisztens 6 fő
   Összesen: 49 fő
Nem pedagógus munkakörben foglalkoztattak
1. Óvodatitkár 1 fő
2. Pénzügyi-gazdasági ügyintéző 1 fő
3. Eljáró-ügyintéző 1 fő
4. Dajka 20 fő
5. Takarító 2 fő
6. Mosó- vasalónő 2 fő
7. Karbantartó, udvaros 3 fő
Összesen: 30 fő
562912 – Intézményi étkeztetés
1. Élelmezésvezető 1 fő
2. Raktáros 1 fő
3. Szakács 2 fő
4. Konyhai kisegítő 7 fő
Összesen: 11 fő

Minden dolgozóra jellemző a gyermekszeretet, a tapintat, az empátia, a humanizmus és a bizalom. Mindenkiben jelen van az önművelésre, szaktudás fejlesztésére való igény. Az intézmény valamennyi dolgozója, a munkakörének megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik. Az óvoda nevelő munkájában, az óvodapedagógus mellett, a teljes alkalmazotti állomány modellként szolgál a gyermekek számára.

A gyerekek összetételét, képességét vizsgálva az általános képességgel rendelkezők alkotják a többséget, de jelen vannak a kiemelkedő képességűek, valamint valamely részképesség hiányával, lemaradással küzdő gyermekek is. A fenti tényekből következik, hogy pedagógiai munkánkban azonos erősséggel hat a tehetséggondozás, fejlesztés, felzárkóztatás, valamint a szociális hátrányok leküzdése.

A szabadidő szervezésére, a tehetséges gyerekek fejlesztésére a következő tevékenységeket biztosítjuk

Az óvodában a gyermekek fejlesztésével október 1-től logopédusok és fejlesztő pedagógusok foglalkoznak, illetve gyógypedagógusi feladatok ellátását is biztosítjuk.

Óvodánkban kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, az óvodai közösségbe való integrálásukra

Az óvoda legfontosabb dokumentuma a Pedagógiai Program, hiszen ebben fogalmazzuk meg azokat az értékeket, célokat, feladatokat, amelyek a mindennapi nevelési tevékenységeink irányát meghatározzák. A programunk bevezetésre óta, az idők folyamán a mindennapok gyakorlatában bizonyította működőképességét, nevelőtestületünk tagjai azonosultak a program szellemiségével. Összhangban a közoktatási törvényekkel figyelembe vettük az:

  • Országos Óvodai Alapprogram irányelveit,
  • a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szellemiségét,
  • a helyi sajátosságokat.

Célunk, hogy derűs, elfogadó légkörben, élménygazdag környezetben, változatos tevékenységek biztosításával, a fejlesztést szolgáló sokféle hatás összehangolásával, korszerű szemlélettel, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, pozitív irányú fejlesztése.

Óvodánkban 1997-ben alakult meg a Hajdúsámsoni Óvodásokért Alapítványt, melynek célja az óvodai játékok, eszközök bővítése és az óvodai élet tartalmasabbá tétele. A nyár folyamán a fenti forrásból udvari árnyékolók, játékeszközök (focikapu, kosárlabda palánk) kerültek beszerzésre.  Az ősz folyamán további fásítást, parkosítást szervezünk a szülők segítségével.

A szó legszorosabb értelmében napi kapcsolatban vagyunk az óvodás gyermekek szüleivel. Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.

A szülőkkel való kapcsolattartás formái az óvoda rendezvényei, hagyományos ünnepei. Az elmúlt évek tapasztalatai mutatják, hogy a szülők többsége aktivizálható, segítőkész az óvoda és a gyermekek fejlődése érdekében.

Szeptemberben a törvényi előírásoknak megfelelően az Óvodaszék újjá szerveződött, és a Szülői szervezet is megtartotta alakuló ülését.

Az óvodába érkezést megelőző és az óvodai éveket követő intézményekkel való kapcsolattartást – az egymásra épülő nevelés megvalósítását, az egyik intézményből a másikba való átmenet megkönnyítése érdekében – fontosnak tartjuk.

Olyan tartalmas kapcsolat kialakítására törekszünk, mely a kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, a szakmai kompetencia elismerésén alapuló együttműködést.

Letölthető dokumentumok: