Ügyleírás:

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,
 • gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
 • álláskeresési ellátás határozatát,
 • 18 év feletti gyermek esetében diákigazolvány másolatát,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
 • Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja.

60 nap, költség és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a.
 • A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015 (II.26.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete.

Egyéb fontos tudnivalók:

Jogosultság feltételei:

 1. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
  1. hirtelen fellépő betegség, baleset,
  2. hozzátartozó halála,
  3. ellátatlan marad (munkaviszony megszűnése, NYUFIG, önkormányzat, MÁK által folyósított ellátás megszűnése)
  4. kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, szabálysértés miatti élethelyzet
  5. szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások
 2. Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartási gond különösen:
  1. krónikus betegség miatti kórházi gyógykezelés, gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógyszerszükséglet
  2. közüzemi szolgáltatás éves elszámoló számla kifizetése
  3. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetőleg a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.
 • A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 58 280 Ft-ot
 • egyedül élő esetén a 80 700 Ft-ot.
 • A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani

 

 1. Krízishelyzet: Az a személy, akinek a lakása elemi csapás, belvíz okozta kár következtében életveszélyessé, lakhatatlanná vált, a krízis állapot átmeneti megoldására legfeljebb 100 000 Ft támogatásban részesíthető, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át.
 2. Természetben nyújtott ellátásként adható az oltással és transzponderrel nem rendelkező ebek tulajdonosai számára az oltás és egyidejűleg a transzponder beültetés költsége. A támogatási kérelmet ingatlanonként egy kérelmező – 3 évente – legfeljebb egy eb vonatkozásában nyújthatja be. A támogatás egy eb esetében egyszer – a transzponder beültetéssel egy időben – igényelhető.
 3. Tüzelő támogatás pénzbeli támogatásként nyújtható annak a személynek, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, továbbá azon személy részére, aki a társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai közül, rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 128 250 Ft-ot, egyedül élő esetén a 156 750 Ft-ot és lakhatási támogatásban nem részesül.
 4. Képviselő-testület a tárgyév december hónapjában egyszeri, 8 000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújt annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek tárgyév december 01. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága áll fenn.

A pénzbeli támogatás minden év december 18. napjáig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya házipénztárából kerül kifizetésre. A támogatásról a polgármester dönt.