Ügyleírás:

Felsőfokú oktatási intézményben (alapképzés vagy mesterképzés vagy doktori képzés) részt vevő nappali tagozaton tanuló, ciklusonként az első diplomát megszerző magyar állampolgárságú hallgatókra, valamint a középfokú nevelési-oktatási intézményben (a gimnázium hat, illetve négy évfolyammal működő oktatási-nevelési intézményben) részt vevő nappali tagozaton tanuló diákokra terjed ki.

Szükséges okiratok:

Az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímet igazoló-kártya bemutatása szükséges!

Felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásának igényléséhez a kérelemhez csatolni kell:

 • felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, hallgatói jogviszony igazolása,
 • az adott vizsgaidőszakban teljesített minimum 15 kredit pont és az indexben lezárt félévi súlyozott átlag eredményét,
 • leckekönyv (Polgármesteri Hivatal által vagy a tanulmányi Osztály által hitelesített másolata) vagy
 • az elektronikus index eredeti példánya, mely tartalmazza a felvett és teljesített kreditek számát, a félévi súlyozott átlagot.

Jogosultság feltételei:

  • az adott vizsgaidőszakban teljesített minimum 15 kredit pont,
  • az indexben lezárt félévi súlyozott átlag eredménye, mely eléri, illetve meghaladja a 3.71-es átlagot,
  • A támogatási idő alap és mesterképzésben összesen tizenkét félév. A támogatási idő legfeljebb tizenhárom félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév.
  • A támogatás összege: 20 000 Ft.

Középfokú nevelési-oktatási intézményben tanulók támogatásának igényléséhez a kérelemhez csatolni kell:

 • a lezárt, intézmény által hitelesített év végi bizonyítvány és a tanulói jogviszony igazolása

Jogosultság feltételei:

  • középfokú, négy, illetve hat évfolyammal működő gimnáziumi nevelésben-oktatásban részt vevő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló, aki a tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Kitűnőnek az számít, aki minden tantárgyból jeles.
  • A támogatási idő legfeljebb 6 tanév.
  • A támogatás összege: 20 000 Ft.

Az ügyet intéző osztály:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

A kérelem benyújtására a tanév lezárást követően, július 1. napjától – augusztus 31. napjáig van lehetőség.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja:

60 nap, költség és illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 13/2022. (V.26.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete.