Ügyleírás:

A szociális rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,
 • gyermektartásdíjra, iskolalátogatási, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,
 • 18 év feletti gyermek esetében a diákigazolvány másolatát,
 • 30 napnál nem régebbi, jogerős alanyi, vagy normatív közgyógyellátásra való jogosultságot elutasító határozat, vagy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalának igazolása arról, hogy a kérelmező alanyi, illetve normatív jogon közgyógyellátásra nem jogosult.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

 • árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,
 • álláskeresési ellátás határozatát,
 • nyugdíjasok esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
 • Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Az ügyet intéző iroda:

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal
Szociális és Gyámügyi Iroda
4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

4251. Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „D” épület
Telefon: +36 (52) 590-590
E-mail: szocialisiroda@hajdusamson.hu

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 12.30 – 16.00
Kedd, szerda, péntek: 8.00 – 12.00
Csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

Ügyintézés határideje és díja:

60 nap, költség és illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani:

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a.
 • A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015 (II.26.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete.

Egyéb fontos tudnivalók:

Rászorultsági jogosultság feltételei:

 • a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át (8 550 Ft-ot)
 • a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 69 770 Ft-ot, vagy
 • egyedülálló, egyedül élő esetében a 73 870 Ft-ot
 • a gyógyszertámogatás havi összege legfeljebb 5 000 Ft.
 • Érvényességi ideje: 1 év.