Kedves Szülők!

Szeretnék megosztani Önökkel néhány fontos információt a Felvételivel kapcsolatban.

1

Hol található meg Bölcsődénk?

Bölcsődénk címe: 4251 Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám

Telefonszáma: +36 (52) 200-464

Férőhely lehetőségeink

Bölcsődénk három csoportban, (Gomba, Pillangó, Katica) várja gyermekeket. Egy csoport létszáma 12 fő. Egy csoportba két fő szakképzett kisgyermeknevelő dolgozik. Abban a csoportban, ahol minden gyermek betöltötte a második életévét, a csoport létszáma maximum 14 fő lehet. Csoportjainkban normál igényű gyermekeket tudunk nevelni-gondozni.

Milyen intézmény is Bölcsődénk?

A Bölcsődénk a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Bölcsődénk feladata a gyermekek nevelése-gondozása, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, saját gyermek rendszerben.

Kik jöhetnek bölcsődénkbe?

A gyermek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára akiknek szülei, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani:

 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel,
 • vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
 • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődénkbe, és meddig maradhatnak itt?

Bölcsődénkbe a gyermek húsz hetes korától harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31.-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti.

Ki kérheti a gyermek Bölcsődénkben való felvételét?

A gyermek Bölcsődénkbe történő felvételét kérheti a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, illetve a szülője és más törvényes képviselője hozzájárulásával:

 1. a körzeti védőnő,
 2. a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
 3. a szociális illetve családgondozó,
 4. a gyermekjóléti szolgálat,
 5. a gyámhatóság is kezdeményezheti.

2

Milyen indokokkal kérhetik a szülők a gyermeknek bölcsődei felvételét?

Bölcsődei ellátásunk keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói:

 1. munkavégzésük,
 2. munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
 3. a szülő nappali tagozatos jogviszonya,
 4. vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

3

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolandók:

 • A gyermek és a szülő/törvényes képviselő lakcímkártya másolata.
 • A gyermek TAJ kártyájának másolata.
 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • Munkáltatói igazolások (apa, anya részéről, mely nem lehet egy hónapnál régebbi. Idegen nyelvű munkáltatói igazolásokat hivatalosan le kell fordíttatni.)
 • Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésen való részvétel időtartamáról.
 • A szülő nappali tagozatos tanulói jogviszonya esetén: az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás.
 • Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról.
 • Jegyzői határozat arról, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.
 • A Magyar Államkincstár határozata, ha a bölcsődébe jelentkező gyermek tartósan beteg.
 • Magyar Államkincstár egy hónapnál nem régebbi határozatát/igazolását a folyósított családi pótlékról amennyiben a szülők saját háztartásukban három vagy több gyermeket nevelnek. Ebben az esetben szükségesek még óvodalátogatási/iskolalátogatási igazolások is.
 • A szülő betegsége esetén: a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolás.
 • Szociális indok esetén: Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti szolgálat, Gyámügy, Családgondozó, Védőnő javaslata.
 • Ha a gyermek fejlődése miatt szükséges a bölcsődei ellátás: a gyermek védőnőjének javaslata.
 • Minden olyan egyéb igazolás, mely alapján a gyermek felvételt nyerhet.

A munkáltatói igazolásokon az alábbiak szerepeljenek:

 1. A munkavállaló/vállalkozó természetes személyazonosító adatait (név, születési név, anyja neve, születési helyi és ideje, lakcíme), foglalkozása.
 2. A pontos év, hó, nap megjelölése, amely időponttól a munkavállaló/vállalkozó az adott munkahelyen dolgozik, vállalkozást folytat.
 3. A pontos év, hó, nap megjelölés, amely időponttól a munkavállaló/vállalkozó a munkáltatóhoz visszatérni szándékozik (újból munkát kíván végezni).
 4. Felmondás alatt áll-e a munkavállaló?
 5. Esetleges próbaidő lejáratának napja.
 6. A munkavállaló munkaszerződése határozott idejű (a határozott idő lejáratának napja), vagy határozatlan idejű?
 7. A munkáltató cégszerű aláírása, dátum, pecsét.

4

Mikor nem vehető fel bölcsődénkbe a gyermek?

 • Nem jogosult bölcsődei ellátásra az a gyermek, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban (GYED) részesül kivéve, ha az anya gyermek hat hónapos kora után GYED igénybevétele melletti munkát végez.
 • Nem jogosult bölcsődei ellátásra az a gyermek, akire nézve a gyermekgondozási segélyt (GYES) a szülők döntése alapján nagyszülő veszi igénybe.

Részesül-e valaki előnyben a bölcsődei felvételkor?

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni a jogszabály szerint azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

5

Mikor lehet beadni a felvételi kérelmeket bölcsődénkbe?

Bölcsődénkben az új nevelési év szeptember 1.-én kezdődik, és a következő év augusztus 31-én van vége. Szeptember 1.-vel üresednek meg nagyobb számban a férőhelyek, hiszen ekkor mennek el a gyermekek óvodába, ezért ekkor tudjuk a legtöbb gyermeket felvenni.

Az új nevelési évre, a szülők gyermekük felvételi kérelmét minden év májusában, három meghatározott munkanapon és időpontokban adhatják be a bölcsődevezetőnél az erre rendszeresített formanyomtatványon.

Ez az időpont azoknak a szülőknek szól, akik az adott év szeptemberétől fokozatosan szeretnék megkezdeni gyermekük beszoktatását.

A bölcsődei férőhelyeinket a lehető leghamarabb fel kell tölteni, a férőhelyeket üresen fenntartani nem lehet. Ha a bölcsődei férőhelyeink beteltek további, év közbeni felvétel csak felszabadult férőhely esetén lehetséges (ha valaki elmegy).

A beiratkozási napokat több helyen tesszük közzé: a bölcsődében, a Hajdúsámsoni Polgármesteri hivatalban, a Védőnőknél, a Gyermekorvosoknál illetve Hajdúsámson város honlapján is. A felvételi lapok és a munkáltatói igazolások nyomtatványai ezekben a napokban átvehetőek a bölcsődében illetve letölthetőek a http://www.hajdusamson.hu/ internetes oldalról is.

Bölcsődénkbe a nevelési év során is beadhatják a szülők a tervezett munkavállalás előtt két hónappal a felvételt kérő adatlapot (az igazolásokkal együtt). A kért időpontban a felvétel csak akkor lehetséges, ha van üres férőhelyünk!

Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a felvétel nem érkezési sorrendben történek! Az év közben beadott jelentkezéseket is újra meg kell erősíteni májusban illetve ezek mellé a jelentkezési lapok mellé is ugyanúgy csatolni kell az igazolásokat, dokumentumokat! Azokat a jelentkezéseket, amelyek hiányosak nem tudjuk figyelembe venni!

A felvétel elbírálásának határideje, a felvételt nyertek, az elutasítottak értesítése

 1. A felvételek elbírálásának határidejét minden évben a jelentkezési időponttal együtt tesszük közzé.
 2. A felvételt nyert és elutasított gyermekek családjainak írásbeli értesítése az elbírálást követően történik.

Azon családok részére, akik férőhelyhiány miatt kimaradnak –amennyiben a szülő ezt kéri- biztosítjuk, hogy a férőhely iránti kérelem várólistán maradjon, így egy férőhely megüresedésnél bölcsődébe kerülhessen a gyermek.

6

Mikor szűnik meg a gyermek bölcsődei elhelyezése?

 • Ha  megszűntek a jogosultsági feltételek.
 • A bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét.
 • Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
 • Ha a megszüntetést a szülő/törvényes képviselő kérelmezi a bölcsődevezetőnél a szülő/törvényes képviselő által kért időponttól.
 • A megállapodásban rögzített időpontban.
 • Ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg a többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara erre okot ad. (Magatartászavar megállapítása előtt kikérheti másikszakember pl. pszichológus, kisgyermeknevelő, gyógypedagógus véleményét is.)
 • Ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet.
 • Ha a gyermek óvodai felvételt nyert.

Szeretettel várjuk a családokat!

7