HIRDETMÉNY

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 72/2018. (II. 22.) öh. számú határozatával az Eszterlánc Óvodába a 2018/2019. nevelési évre a beíratás időpontját 2018. április 23. – 24. – 25. napjaiban állapította meg.

 Beiratkozni az Eszterlánc Óvoda titkárságán lehet

2018. április 23-án (hétfőn) 8.00-17.00 óráig
2018. április 24-én (kedden) 8.00-16.00 óráig
2018. április 25-én (szerdán) 8.00-16.00 óráig.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni a gyermek

  • lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • születési anyakönyvi kivonatát és
  • TAJ kártyáját, továbbá
  • a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az Eszterlánc Óvoda felvételi körzete: Hajdúsámson közigazgatási területe (Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Liget-tanya településrészek).

Az Eszterlánc Óvoda nyitva tartása: heti 55 óra időtartamban, hétfőtől péntekig, naponta 06.00 órától 17.00 óráig.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2018. május 26.

Jogszabályi tájékoztatás:

Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 

Nkt. 49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

 

Hajdúsámson, 2018. február 22.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete