ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Hajdúsámson Város Önkormányzata nyilvános árverést hirdet:

  

Hajdúsámson Város Önkormányzata a forgalomképes tulajdonában lévő következő ingatlan nyilvános árverés útján történő értékesítésére.

Az értékesítésre kínált ingatlan: 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. 3/11. szám alatt fekvő társasházi ingatlan.

 1. A kiíró szerv neve, székhelye:

Hajdúsámson Város Önkormányzata, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

 1. Az árverés jellege:

Az árverés nyilvános, név megjelölésével lehet pályázni. A részvétel jelentkezéshez kötött. Jelentkezési határidő: lsd. 4. pont. (2020. január 9.)

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: lakásrendelet) 23. § (1) bekezdése alapján üresen álló önkormányzati bérlakást árverés útján lehet elidegeníteni.

 1. A pályázat tárgya:

Hajdúsámson Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. 3/11. szám alatt fekvő társasházi ingatlan nyilvános árverés útján történő értékesítése.

 1. Az ingatlan nyilvántartási adatai:

Bejegyzett tulajdonos: Hajdúsámson Város Önkormányzata
Tulajdoni hányad: 1/1

Címe: 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. 3/11. (11 lakásos társasház)
Építés éve: 1985
Jellege: felújított lakás, pincehelyiséggel
Alapterülete: 49 m2
Szobaszám: másfél
Komfortfokozata: összkomfortos
A foglaló összege: 1 000 000 Ft

A jelentkezési határidő: 2020. január 9.

Az árverés helye: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Tanácsterme, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Az árverés várható időpontja: 2020. január 15. és 2020. január 23. napja közötti időszak, az önkormányzat a jelentkezőket az árverés időpontjáról a jelentkezési határidő letelte után haladéktalanul, írásban értesíti.

Az önkormányzat az érdeklődőknek biztosítja az árverésre kijelölt lakás megtekintését, valamint a további információk nyújtását: érdeklődni lehet: az 52/590-590-es telefonszámon dr. Danku József jegyzőnél.

 1. Forgalmi érték meghatározása, kikiáltási ár:

Forgalmi érték: önkormányzati ingatlant csak ingatlanforgalmi szakértői értékbecslésre alapozva lehet értékesíteni.

Az elkészült ingatlanforgalmi szakértői vélemény szerint az ingatlan forgalmi értéke: 15 300 000 Ft.

Vételár: az önkormányzat lakásrendeletének 21. § (1) bekezdése alapján a vételár megállapításának alapja (kikiáltási ár) az ingatlan forgalmi értéke  (a vételár mértéke a rendelet 21. §-ában foglaltak alapján kialakított ár 100 %-a), azaz: 15 300 000 Ft (az árverési alapár a forgalmi értékkel azonos).

 1. Pályázati biztosíték kikötése, a vételár megfizetésének feltételei:

A pályázónak 1.000.000.- (egymillió) forint összeget foglaló címén be kell fizetnie/át kell utalnia Hajdúsámson Város Önkormányzata Takarékbank Zrt-nél vezetett 60600101-11079477 számú számlaszámra és a befizetést/átutalást az árverési anyagban igazolnia kell.

A foglaló teljes összege a nyertes pályázó esetében az adásvételi szerződés megkötésekor beszámításra kerül a vételárba előlegként, a nem nyertes pályázók részére pedig az önkormányzat a képviselő-testületi döntést követő 15 (tizenöt) napon belül a pályázó által megadott számlára visszautalja.

Ha az árverés nyertese az árveréstől számított 8 napon belül nem köt szerződést a foglalót elveszíti (lsd. Ptk. 6:185. §).

 1. További információk, kikötések, kötelezettségek:
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A pályázat eredményeként megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási joggyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte (azaz az aláírt adásvételi szerződést meg kell küldeni az MNV Zrt. részére, mely nyilatkozata birtokában kerülhet sor az ingatlan birtokba adására!). A foglaló vonatkozásában az önkormányzatot felelősség nem terheli, amennyiben az állam él az elővásárlási jogával.
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: vagyontörvény) 13. § (2) bekezdése szerint nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
 • Az árverésen értékesített lakás vételárát egy összegben kell megfizetni.
 • Az árverésen csak olyan személy vehet részt, aki a foglaló összegét letétbe helyezte a hivatal pénztárába.
 • Ha a nyertes visszalép, akkor a második legtöbbet ígérő árverési vevővel kell szerződést kötni az általa felajánlott vételárért.
 • Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – a teljesítés előtt – eredménytelennek nyilvánítja, azzal, hogy a foglaló a jelentkezőknek az eredeti összegben visszajár.
 • Az értékesítés meghiúsulása esetén új árverési hirdetményt kell kibocsátani. A megismételt árverésen a szerződéskötést megtagadó árverési vevő nem vehet részt.

 A pályázaton történő részvétel feltétele:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése szerint nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázaton részt vehet minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont szerinti átlátható szervezet, név, cím (székhely) és adószám (adóazonosító jel) megjelöléssel.

A pályázaton a fenti természetes személyek és átlátható szervezetek csak akkor vehetnek részt, ha a foglalót a jelentkezés benyújtására vonatkozó határidő lejártáig az önkormányzat számlájára megfizették azzal, hogy a foglaló akkor tekinthető megfizetettnek, ha annak teljes összege a pályázatban megjelölt számlaszámon jóváírásra került.

 1. A jelentkezésnek a következőket kell tartalmaznia:
 • a jelentkező azonosításához szükséges személyi adatai (név, születési név, lakcím, anyja neve)
 • a jelentkező részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatai:
  • az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó egyértelmű és kifejezett szándéknyilatkozat,
  • nyilatkozat a jelen felhívásban foglalt feltételek elfogadására, a vállalt kötelezettségek teljesítésére,
  • nyilatkozat arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átláthatónak minősül,
  • a Hajdúsámson Város Önkormányzata Takarékbank Zrt-nél vezetett 60600101-11079477 számú számlaszámra történő 1.000.000.- (egymillió) forint összegű foglaló befizetéséről szóló igazolás,
  • pályázat nyertesség esetére az adásvételi szerződésnek az érvényes és eredményes árverés lebonyolításától számított 8 (nyolc) napon belül történő megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalás,
  • nem természetes személy pályázó köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét igazoló okiratot, valamint aláírási címpéldányt, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okiratot.
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot, személyes adatait megismerhetik (adatvédelmi nyilatkozat).
  1. Az árverési értékelés szempontja(i) a következők:
 • a vállalt vételár mértéke, melynek el kell érnie a minimum bruttó 300.000.- Ft összeget.
 1. A jelentkezés benyújtásának helye, módja, határideje:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Iktató, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. „A 4251 Hajdúsámson, Széchenyi u. 1. 3/11. szám alatti ingatlan értékesítése” feliratú zárt borítékban 2020. január 9. napjáig, hivatali munkaidőben, személyesen, vagy meghatalmazott útján a pályázó nevének megjelölésével.

 Eredményhirdetés módja, ideje, birtokba adás:

Az árverés nyertesével az önkormányzat 8 napon belül adásvételi szerződést köt, mely az állami elővásárlási jog gyakorlása érdekében megküldésre kerül az MNV Zrt. részére nyilatkozattétel céljából a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti eljárásrendre tekintettel. Az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele az állam lemondó nyilatkozatának megléte, továbbá a birtokba adás a megjelölt nyilatkozat önkormányzat részére történő megérkezése után lehetséges.

Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indokolás nélkül is – az árverést eredménytelennek minősítse.

 

 1. A pályázati kiírás közzétételének helye:
 • Hajdúsámson város honlapja: www.hajdusamson.hu,
 • Helyben szokásos módon (hirdetmény),
 • Hajdú-Bihari Napló – rövid hirdetményként,

 

                                                                                    Hajdúsámson Város Önkormányzata

Letölthető dokumentum