Tájékoztatás a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre irányuló engedélyezési eljárásról

 

A felmentés engedélyezését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szabályozza.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő kérelmezheti a kötelező óvodai foglalkozások alóli felmentést, a kérelmét a tárgyév május 25. napjáig nyújthatja be, a felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

A kérelem benyújtása

A szülő az engedély iránti kérelmet a kérelem adatlap és az 1. számú vagy a 2. számú melléklet kitöltésével a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztályára nyújthatja be (a benyújtáshoz szükséges kérelem adatlap és mellékletei letölthetőek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala oldaláról).

A kérelem elbírálása

A gyermek az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmenthető, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 60 nap.

Jogorvoslat

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet indítani.

A bíróság a keresetlevelet, a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított negyvenöt napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

Az ügyet intéző osztály: a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya
(4024 Debrecen, Piac u. 42-48. III. em. 309. szoba)

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 11. pontja alapján illetékmentes.