Szociális földprogramot hirdetünk! – 7/2020.(III.25.) önkormányzati rendelet alapján

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a helyi szociális földprogramról szóló

7/2020. (III. 25.) önkormányzati rendelete

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület tagjainak tájékoztatása mellett, a következőket rendeli el:

  1. §

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális földprogramot indít. A szociális földprogram célja a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíteni, életminőségét javítani, önálló egzisztenciateremtési esélyeit növelni.

  1. §

A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja, aki döntésre jogosult az ellátás megállapítása és megszüntetése, valamint a szociális földprogramban való részvétel iránti kérelem elutasítása vonatkozásában.

  1. §

(1) Szociális földprogramban az a személy vehet részt:

a) akinek legalább egy éve bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Hajdúsámsonban és legalább 100 m2-es (konyha)kerti növénytermesztésre alkalmas területtel rendelkezik és

b) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, vagy

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

e) olyan megváltozott munkaképességű, akinek egészségügyi állapota a programban való részvételét lehetővé teszi, vagy

f) azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

(2) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.

(3) A szociális földprogramban részt vevők önkéntes alapon, megállapodás megkötésével vállalhatják a részvételt.

  1. §

(1) A szociális földprogramban való részvételi szándékot a jelen rendelet 1. mellékletét képező kérelem alapján, tárgyév április 15. napjáig a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalhoz lehet benyújtani. A Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal a kérelmeket környezettanulmány elvégzését követően véleményével együtt elbírálás céljából továbbítja a polgármesternek.

(2)  A programban résztvevőkkel a – rendelet 2. melléklete szerinti – megállapodás tárgyév végéig terjedő határozott időtartamra jön létre.

(3) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha

a) a kérelmező nem felel meg a 3. §-ban szereplő feltételeknek,

b) a szociális földprogram végrehajtásához rendelkezésre álló pénzügyi fedezet már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.

  1. §

(1) A Képviselő-testület a szociális földprogramban résztvevő számára biztosítja:

  1. a) konyhakerti növények palántáját és vetőmagjait,

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti természetbeni támogatás értéke jogosultanként a 20.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) A szociális földprogram keretében megtermelt növények teljes egészében a szociális földprogramban résztvevőt illetik meg, melyet köteles saját szükségletei kielégítésére fordítani.

(4) A támogatottsági jog, valamint az abból származó bármely más előny másra át nem ruházható.

  1. §

A szociális földprogramban résztvevő köteles:

a) az udvarában a részére átadott növények termesztéséről jó gazda módjára gondoskodni,

b) a munkavégzés során az önkormányzattal, vagy az önkormányzat által kijelölt személlyel együttműködni,

c) a programban szerzett tapasztalatait saját, továbbá családja megélhetésének javítása érdekében a jövőben is hasznosítani.

  1. §

(1) A vetőmagvak és vetőburgonya, valamint palánták esetében annak vetésterületét, továbbá az azon kikelt haszonnövényeket be kell mutatni az ellenőrzést végző személynek.

(2) Az Önkormányzat a megállapodás időtartama alatt jogosult folyamatosan ellenőrizni a vállalt kötelezettségek megvalósulásának folyamatát.

(3) Amennyiben a szociális földprogramban résztvevő a megállapodásból eredő kötelezettségét nem teljesíti, úgy az Önkormányzat a megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a kedvezményezett a programban való részvételből kizárásra kerül, és köteles visszafizetni az 5. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított természetbeni támogatás pénzbeli ellenértékét Hajdúsámson Város Önkormányzata felé, továbbá nem igényelheti az e rendelet alapján a programban részt vevők részére biztosított juttatásokat.

(4) A kötelezettségét nem teljesítő személy a következő két év szociális földprogramjában nem vehet részt.

  1. §

Ez a rendelet 2020. március 30. napján lép hatályba.

 

Hajdúsámson, 2021. március 29.

 

 

                        Dr. Danku József                                                     Antal Szabolcs
jegyző                                                                 polgármester

 

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

Hajdúsámson, 2020. március 25.

 

                        Dr. Danku József
jegyző