A Bizottság feladata:

 1. dönt: a képviselő-testület által a bizottságra ruházott hatáskörökben
 2. véleményezi: a fejlesztési és beruházási terveket,
 3. az önkormányzat vagyonával kapcsolatos előterjesztéseket,
 4. az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére, alapítványhoz való csatlakozására vonatkozó előterjesztéseket,
 5. az önkormányzat javára történő vagyon felajánlás elfogadására irányuló kérelmet,
 6. az önkormányzat vagyonát képező egyes vagyontárgyak forgalomképesség szerinti minősítésére, átminősítésére vonatkozó előterjesztéseket,
 7. a településrendezési programot, annak módosításait, a településfejlesztési koncepciót és annak módosításait, a településszerkezeti tervet és annak módosításait, a helyi építési szabályzatot és annak módosításait
 8. a köztemető fenntartásával, működtetésével, a kegyeleti közszolgáltatással kapcsolatos előterjesztéseket
 9. a helyi víziközművek működtetésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 10. a közterület használattal kapcsolatos előterjesztéseket,
 11. a települési környezetvédelmi programot és annak módosításait,
 12. a levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv tervezetét,
 13. az egészséges ivóvíz hosszú távú biztosításával és a szennyvíz elvezetésével kapcsolatos előterjesztéseket,
 14. a települési szilárd hulladék elszállítással kapcsolatos előterjesztéseket,
 15. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos előterjesztéseket,
 16. a közterületek tisztántartásával kapcsolatos előterjesztéseket,
 17. önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági művelésű fölterületekkel kapcsolatos előterjesztéseket
 18. az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztéseket.