I. Az illeték mértéke

Az általános tételű eljárási illeték 3000 forint. Abban az esetben, ha jogszabály más illetékmértéket nem állapít meg az adott ügy kapcsán, akkor ezt kell megfizetni.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény az alábbi ügyek vonatkozásában az általánostól eltérő mértékű illetéket határoz meg:

Anyakönyvi és névváltoztatási eljárás

 1. A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem illetéke 5000 forint.
 2. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni.
 3. Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50 000 forint.
 4. A magyar állampolgár vagy Magyarországon élő hontalan személy, vagy a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez annak tanúsításáért, hogy házasságkötésének a magyar jog szerint nincs akadálya, 5000 forint illetéket kell fizetni.
 5. Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges olyan igazolás alóli felmentésért, amely tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya, 5000 forint illetéket kell fizetni.
 6. A névváltoztatási okiratmásolat kiállítására irányuló kérelem illetéke 1000 forint.

 

Az építésügyi hatósági eljárás illetéke

 1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke
  • a)
  • b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha
   • ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgál, 15 000 forint,
   • bb) a műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi, tűzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a műszaki követelményeket előzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő – műszaki megoldások alkalmazhatóságára szolgál, 30 000 forint,
   • bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, 45 000 forint,
  • c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében az alapilleték 5000 forint, melyen felül
   • ca) új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén 20 000 forint, egyéb új épület építése és bővítése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység építése és bővítése esetén
    • önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
    • a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,
   • cb) meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,
   • cc) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
   • cd) meglévő műtárgy bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,
   • ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
   • cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint,
   • cg) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,
  • d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az alapeljárás illetékével egyező mértékű,
  • e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,
  • f) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés esetén 15 000 forint,
  • g)
  • h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
  • i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén a c), f) és h) pont szerint megállapított illeték másfélszerese,
  • j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított illetékkel megegyező mértékű,
  • k)-l)
  • m) az a)-l) pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében 10 000 forint,
  • n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében 15 000 forint,
 2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés esetén 30 000 forint,
 3. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, elvi építési, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása.

Az üzlet működési engedélyének illetéke:

 1. Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10 000 forint. A működési engedélyben feltüntetett adatok módosításáért – a változtatások számára tekintet nélkül – 3000 forint illetéket kell fizetni. Illetékmentes a módosítás, ha arra a működési engedélyben feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő megváltoztatása, illetve a vállalkozó székhelyének, telephelyének más megye illetékességi területéhez történő csatolása miatt kerül sor.
 2. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított – az eredetivel pontosan egyenlő és egyenlő értékű – másodlat illetéke 3000 forint.

A külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4000 forint illeték alá esik.
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

 

II. Az igazgatási szolgáltatási díj

Az eljárások egy részében az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

A rendelet hatálya

 • a) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján történő igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadására,
 • b) az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó összevont eljárásra,
 • c) az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott integrált eljárásra, és
 • d) az eljárásokba bevont hatóságokra és szakhatóságokra

terjed ki.

A fent meghatározott eljárásokért

 • a) az építésügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez az ingatlan adataiban bekövetkezett változások, vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásáért 20 000 forint,
 • b) az építésügyi hatóságnak az összevont eljárás esetében az összevonandó eljárásokért (elvi engedélyezési és építési engedélyezési eljárás) a külön jogszabály szerinti külön-külön fizetendő igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték mellett 10 000 forint,
 • c) az integrált eljárásért
  • ca) a társhatóságoknak, szakhatóságoknak az eljárásaikért külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjon vagy illetéken kívül az eljárásba bevont társhatóságonként további 20 000 forint,
  • cb) a közreműködő hatóságnak az eljárásáért külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjon vagy illetéken kívül – társhatósági közreműködéssel érintett ügyek esetén a ca) alpontban meghatározottakon felül – 50 000 forint

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Ha a kérelem a megjelölt díjtételek közül többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni.

55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról

A vételi és haszonbérleti ajánlatnak a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történő közléséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke kifüggesztésre kerülő ajánlatonként 1750 forint.

24/2007. (II. 23.) GKM rendelet az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és megfizetésének módjáról

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési díjának mértéke

 • a) Elvi építési engedély iránti eljárás díja: 20 000 Ft.
 • b) Építési engedély iránti eljárás díja:
  • A nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
   • 0 km-2,99 km között: 30 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,
   • 3,00 km-9,99 km között: 90 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 20 000 Ft/km,
   • 10 km felett: 230 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 10 000 Ft/km, de legfeljebb 600 000 Ft.
 • c) Használatbavételi engedély iránti eljárás díja:
  • A nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
   • 0 km-2,99 km között: 16 000 Ft/km, de minimum 10 000 Ft,
   • 3,00 km-9,99 km között: 48 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 10 000 Ft/km,
   • 10 km felett: 118 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 6000 Ft/km, de legfeljebb 300 000 Ft.
 • d) Fennmaradási engedély iránti eljárás díja:
  • A nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
   • 0 km-2,99 km között: 40 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,
   • 3,00 km-9,99 km között: 120 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 25 000 Ft/km,
   • 10 km felett: 295 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 15 000 Ft/km, de legfeljebb 800 000 Ft.

A módosítás, a meghosszabbítás és a bontás iránti eljárás díjmentes, ezen eljárások illetékkötelesek.

35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásban 5000 forint.

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során érintett ingatlanonként 14 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.