Általános tájékoztató egyes adóigazgatási hatáskörök változásáról

 

Egyes önkormányzati adóigazgatási hatáskörök 2021. január 1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatáskörébe kerülnek át, többek között a HIPA adóbevallás és előlegcsökkentésre irányuló nyilatkozattételi kötelezettség teljesítést is a NAV felé kell teljesíteni.

 

1.) Gépjárműadó változás

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 2021. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat már nem az önkormányzati adóhatóság végzi. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság látja el.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes Hajdúsámson Város Önkormányzata Adóhatósága végzi. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

/Hajdúsámson Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla 60600101-11079666-00000000/

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni.

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html

 

2.) Helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatos változások

A helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatban 2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Hajdúsámson Város esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni.

/Hajdúsámson Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 60600101-11079549-00000000/

 

3.) Adóelőleg csökkentés lehetősége mikro-, kis- és középvállalkozások részére

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozásoknak a 2021. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell kérni!

A vállalkozásoknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adó felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. január 1. napjától kizárólag az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/  ÁNYK formátumban lesz elérhető.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Hajdúsámson Város önkormányzata adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Adóhatósága