Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterének

1/2020. (III. 15.) utasítása

a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról

 

Hajdúsámson, 2020. március 15.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontja rendelkezéseire figyelemmel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a felhatalmazása alapján, Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati képviselőivel, továbbá az önkormányzat szerveinek vezetőivel, a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, védőnőkkel egyeztetve, különösen az Eszterlánc Óvoda vezetőjének, a Nyíradonyi Szociális- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjének, a Hajdúsámsoni Bölcsőde vezetőjének és az önkormányzat jegyzőjének a véleménye kikérésével és jóváhagyásával, figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és az ezen Korm. rendelethez kapcsolódó további Korm. rendeletek előírásaira, az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése és Hajdúsámson Város Lakosságának védelme érdekében a következő – a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról szóló – utasítást adom ki és az alábbi intézkedéseket határozom meg:

 

Az utasítás hatálya

 1. § Az Utasítás hatálya kiterjed Hajdúsámson Város Önkormányzatára és alkalmazottaira, az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az intézmények alkalmazottaira, a Hajdúsámsoni Bölcsődére, a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységére, a Hivatal vezetőjére, az ott kinevezett valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra, továbbá közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalóra.

 

 1. § A Szabályzat rendelkezéseit
 • az Alaptörvény cikkével,
 • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény,
 • a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 1.),
 • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 2.),
 • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (Korm. rendelet 3.), továbbá
 • a jelen, kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódóan az utasítás hatályba lépése után megalkotott Korm. rendeletek rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

 

A Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó rendelkezések

 1. § (1) Az önkormányzat jegyzőjének egyetértésével 2020. március 16. napi hatállyal (hétfő) határozatlan ideig, a korlátozás visszavonásáig elrendelem a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szüneteltetését.

(2) Az ügyintézésre, ügyindításra telefonon, elektronikus levél formájában, ügyfélkapun, postai úton, valamint interneten keresztül (www.hajdusamson.hu, www.magyarorszag.hu) van lehetőség.

(3) Személyes ügyfélfogadásra kizárólag eseti jelleggel, halasztást nem tűrő esetben kerülhet sor, azzal, hogy az ügyfeleknek az ügyintézővel kell telefonon időpontot egyeztetnie hivatali munkaidőben. Időpont egyeztetés vagy foglalás nélkül személyes ügyfélfogadásra nincs mód.

(4) Felkérem a jegyzőt, hogy az ügyfelek kérelmeinek fogadására a Polgármesteri Hivatal épületénél ügyfélfogadási-postaláda felszereléséről gondoskodjon.

(5) A Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak munkarendjét jelen utasítás nem érinti.

 

Az Eszterlánc Óvoda működésére vonatkozó rendelkezések

 

 1. § (1) A hajdúsámsoni Eszterlánc Óvoda vezetőjének egyetértésével, a Korm. rendelet 3. 2. §-a felhatalmazása alapján, az Eszterlánc Óvodában rendkívüli szünetet rendelek el a következők szerint.

a) az óvodában 2020. március 16. napjától 2020. március 18. napjáig terjedő, három munkanapos időtartamban, ügyeleti rend szerint történik valamennyi óvodai csoportban az óvodai nevelési feladatok ellátása. A szülők, hozzátartozók, törvényes képviselők által az intézménybe bevitt gyermekek ellátását teljes körűen meg kell szervezni a fenti időszakban (3 munkanap).

b) Az óvodában március 19. napjától (csütörtök) rendkívüli szünetet rendelek el határozatlan időtartamra, a korlátozás visszavonásáig. Az óvoda alkalmazottainak az intézmény látogatása megengedett.

(2) A gyermekétkeztetés megszervezése és zavartalansága érdekében felkérem az óvoda vezetőjét, hogy az ügyeleti rend szerinti időszakban (2020. március 16-18.) haladéktalanul, teljes körűen mérje fel a gyermekétkeztetést igénybe vevők pontos létszámát, a hivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya közreműködésével. Az óvoda épületében gyermekétkeztetést megszervezni tilos.

 

A Hajdúsámsoni Bölcsőde működésére vonatkozó rendelkezések

 

 1. § (1) A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjének, valamint az általa fenntartott Hajdúsámsoni Bölcsőde vezetőjének jóváhagyásával és egyetértésével, a Társulás tagjaként, a Korm. rendelet 3. 2. §-a felhatalmazása alapján, a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2. sz. Bölcsődéjében rendkívüli szünetet rendelek el a következők szerint.

a) a bölcsődében 2020. március 16. napján, egy munkanapos időtartamban, ügyeleti rend szerint történik valamennyi bölcsődei csoportban a bölcsődei nevelési feladatok ellátása. A szülők, hozzátartozók, törvényes képviselők által az intézménybe bevitt kisgyermekek ellátását teljes körűen meg kell szervezni a fenti időszakban (1 munkanap).

b) A bölcsődében március 17. napjától (kedd) rendkívüli szünetet rendelek el határozatlan időtartamra, a korlátozás visszavonásáig. A bölcsőde alkalmazottainak az intézmény látogatása megengedett. Az esetlegesen szükséges humánpolitikai döntések meghozatala a Szolgáltatási Központ hatásköre.

(2) A bölcsőde épületében gyermekétkeztetést megszervezni tilos.

 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely működésére vonatkozó rendelkezések

 

 1. § (1) A közművelődési intézmény igazgatójának egyetértésével 2020. március 16. napi hatállyal határozatlan ideig, a korlátozás visszavonásáig elrendelem a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhelyen az ügyfélfogadás szüneteltetését.

(2) Az ügyintézésre telefonon, elektronikus levél formájában, ügyfélkapun, postai úton, valamint interneten keresztül (www.hajdusamson.hu, www.magyarorszag.hu) van lehetőség.

(3) Személyes ügyfélfogadásra kizárólag eseti jelleggel, halasztást nem tűrő esetben kerülhet sor, azzal, hogy az ügyfeleknek a munkatárssal kell telefonon időpontot egyeztetnie a nyitva tartási idő alatt. Időpont egyeztetés vagy foglalás nélkül személyes ügyfélfogadásra nincs mód.

(4) Felkérem az igazgatót, hogy az ügyfelek kérelmeinek fogadására, a kölcsönzött könyvek visszavételezésére az intézmény épületénél ügyfélfogadási-postaláda felszereléséről gondoskodjon.

(5) Felkérem az igazgatót továbbá, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetése érdekében a város köznevelési intézményeivel együttműködni, a tanulók számára a szükséges eszközöket biztosítani szíveskedjen. A tanulók fogadására telefonon előre egyeztetett időpontban van mód, a 6. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel.

(5) Az intézmény alkalmazottainak munkarendjét jelen utasítás nem érinti.

 

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Iroda működésére vonatkozó rendelkezések

 

 1. § (1) A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjének, valamint az általa fenntartott Területi Iroda vezetőjének jóváhagyásával és egyetértésével, a Társulás tagjaként 2020. március 16. napjától (hétfő) elrendelem a feladatellátáshoz kapcsolódó csoportos foglalkozások szüneteltetését, határozatlan időtartamra, a korlátozás megszűnéséig.

(2) Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy a feladatellátás során a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel a szolgáltatások igénybe vételéről és annak módjáról egyedileg egyeztetni szíveskedjenek.

(3) Az intézmény épületében étkeztetést megszervezni tilos.

 

A hatósági házi karanténban lévők ellátásának megszervezésére vonatkozó rendelkezések

 

 1. § (1) A Korm. rendelet 2. 3. § (2) bekezdésben meghatározott feladat megvalósítására (hatósági házi karanténban tartózkodók ellátása) Nagyházi Gábor katasztrófavédelmi referenst jelölöm ki.

(2) Felkérem a jegyzőt, hogy a munkatárs védőeszközzel történő ellátásáról gondoskodjon, valamint a feladat ellátáshoz kapcsolódó hivatali gépjármű megfelelő műszaki állapotban rendelkezésre álljon.

(3) Felkérem továbbá a családsegítő szolgálat Területi Irodáját, hogy a feladatellátásban szükség esetén együttműködni szíveskedjen.

 

Az önkormányzat tulajdonában álló sportpálya, közfoglalkoztatási telep (Herna), valamint a Népkonyha működésére vonatkozó rendelkezések

 

 1. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló sportpálya (Kossuth u. 14., 2055/1 hrsz) vonatkozásában 2020. március 16. napjától elrendelem a létesítmény használatának szüneteltetését, határozatlan időtartamra, a korlátozás megszűnéséig.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló közfoglalkoztatási telep (Herna-telep) vonatkozásában elrendelem, hogy a közfoglalkoztatási munkacsoport-vezetők a munkát úgy szervezzék meg, hogy zárt térben legfeljebb 10 fő, nyílt téren legfeljebb 50 fő tartózkodjon egyidejűleg.

(2) A 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatt működő Népkonyhai feladatellátás vonatkozásában elrendelem, hogy az épületben egyidejűleg legfeljebb 5 (öt) fő veheti igénybe az étkezésre kijelölt termet.

 

Az egészségügyi feladatellátás működésével kapcsolatos rendelkezések

 

 1. § (1) Az egészségügyi alapfeladat-ellátásba bevont épületek (Hársfa utca, Hunyadi utca, Szűcs utca) vonatkozásában elrendelem, hogy orvosi rendelőnként, vagy védőnői szolgáltatói helyenként a beltéri várakozó helyiségben legfeljebb 5 fő tartózkodjon. A többi, ellátásra várakozónak zárt térben várakozni tilos, az ellátásra várakozóknak egymást folyamatosan rotálni kell.

(2) Felkérem az egészségügyi alapfeladat-ellátásban részt vevő orvosokat, védőnőket és alkalmazottakat, hogy a betegeket, pácienseket lehetőség szerint időpont foglalás alapján, vagy egyedi egyeztetés szerint fogadják.

(3) A fogorvosi alapellátásban kizárólag a sürgősségi ellátás megengedett.

 

Az önkormányzati rendezvények szervezésére és a munkavállalók utazására vonatkozó rendelkezések, egyebek

 

 1. § (1) Felkérem, illetve felkértem az intézményvezetőket, hogy 2020. március 13. napjától – a szokásos vagy halasztást nem tűrő nyilvános rendezvények kivételével – a programok elhalasztása vagy eltörlése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg, összhangban az Operatív Törzs ajánlásaival.

(2) A Polgármesteri Hivatalban 2020. március 16. napjától – a jegyzővel közösen – elrendeltem, hogy a dolgozók, munkatársak tartózkodjanak a külföldre történő utazástól, amennyiben pedig erre mégis sor kerül, úgy a hazaérkezéstől számított 14 napig szabadságon kell lenni az érintett munkatársnak.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedés megtételét kértem valamennyi önkormányzati tulajdonú, fenntartású gazdasági társaság, költségvetési intézmény vezetőjétől.

(4) Felkérem a Pénzügyi és Gazdasági Osztály, valamint a Városfejlesztési és Műszaki Osztály vezetőit, hogy a feladatellátáshoz szükséges védőeszközök és fertőtlenítőszerek beszerzése vonatkozásában valamennyi társszervvel együttműködni szíveskedjen, különösen az épületek mindennapos tisztítása és fertőtlenítése érdekében.

 

Záró rendelkezések

 

 1. § Jelen Utasítás 2020. március 15. napján 20.00 órakor lép hatályba és annak visszavonásáig tart.

 

Hajdúsámson, 2020. március 15.

 

Antal Szabolcs
polgármester