hirdetmény

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a Hajdúsámson településen működő városi piac és vásár nyitvatartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett és a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. XII. törvény alapján megerősített veszélyhelyzetben, a védelmi intézkedésekről 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Hajdúsámson településen működő városi piac és vásár nyitvatartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól a következőket rendeli el.

 

1. A rendelet hatálya

1. §

 

(1) A rendelet hatálya Hajdúsámson Városban működő piacra és vásárra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az üzemeltetőre, az értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a piac és vásár területén tartózkodókra, továbbá a piac és vásár működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzleti árusításra, valamint az egyedi engedély alapján, közterületen folytatott árusításra.

 

2. A piac és vásár megtartásának helye, időpontjai 

2. §

 

(1) A városi piac és vásár tartására – ideiglenes jelleggel – a 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 5-9. sz. alatti, 1456/1 helyrajzi számú ingatlan kerül kijelölésre.

(2) A városi piac és vásár kedden, valamint szombaton 5.00 órától 12.00 óráig üzemel.

 

3. A városi piac és vásár látogatásának szabályai 

3. §

 

(1) A piacot csak egészséges emberek látogathatják.

(2) Az árusok és a vevők 1,5 méter távolságot kötelesek tartani egymástól.

(3) Mindenki köteles a piacon és vásárban történő tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő), valamint gumikesztyűt viselni.

(4) A városi piacon és vásárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az árusok kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

 

4. Záró rendelkezések 

4. §

 

(1) Ez a rendelet 2020. május 5. napján lép hatályba.

  

Hajdúsámson, 2020. május 4.

 

                        Dr. Danku József                                               Antal Szabolcs
                                jegyző                                                          polgármester

 

Ezt a rendeletet a mai napon kihirdettem:

 

Hajdúsámson, 2020. május 4.

 

 

                        Dr. Danku József
                                 jegyző