Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere


 

ELŐTERJESZTÉS

a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról

 

 

Tisztelt hajdúsámsoni Lakosság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint. A kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzettel kihirdetett egyes kormányrendeletek hatálya a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel megerősítésre, meghosszabbításra került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) – mint sarkalatos törvény – 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Jelenlegi helyzet:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályba lépését követően elrendelt intézkedések polgármesteri határozatba foglalása indokolt, az egységes szerkezet megteremtése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. §-ában meghatározott fogalommal való összhang biztosítása érdekében.

Jelen polgármesteri határozatban egységesen meghatározásra kerülnek az önkormányzat hatáskör- és feladatellátásához kapcsolódó intézmények és ingatlanok járványügyi védekezésének helyi szabályai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.

39/2020. (V. 4.) polgármesteri határozat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben,

  • az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet,
  • a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet,
  • az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet,
  • a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet, továbbá
  • a jelen, kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódóan megalkotott Korm. rendeletek rendelkezéseivel összhangban,

a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény által megerősített veszélyhelyzetben, figyelemmel a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásaira, az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése és Hajdúsámson Város Lakosságának védelme érdekében a következő – a koronavírus fertőzés terjedésének megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról szóló – szabályokat határozza meg.

 

I.

 

Általános védelmi intézkedések

(1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (védőtávolság) tartani.

(2) A 65. életévét betöltött személyeket a Kormány rendeleteivel összhangban továbbra is különleges bánásmódban kell részesíteni a hatékony járványügyi védekezés érdekében.

II.

A Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó rendelkezések

(1) Az önkormányzat jegyzőjének egyetértésével határozatlan ideig, a korlátozás visszavonásáig továbbra is elrendelem a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szüneteltetését, a (3) pontban meghatározott eltérésekkel.

(2) Az ügyintézésre, ügyindításra telefonon, elektronikus levél formájában, ügyfélkapun, postai úton, valamint interneten keresztül (www.hajdusamson.hu, www.magyarorszag.hu) van elsődlegesen lehetőség.

(3) Személyes ügyfélfogadásra kizárólag eseti jelleggel, halasztást nem tűrő esetben kerülhet sor, azzal, hogy az ügyfeleknek az ügyintézővel kell telefonon időpontot egyeztetnie hivatali munkaidőben. Időpont egyeztetés vagy foglalás nélkül személyes ügyfélfogadásra nincs mód.

(4) Felkérem a jegyzőt, hogy az ügyfelek kérelmeinek fogadására a Polgármesteri Hivatal épületénél ügyfélfogadási-postaláda meglétéről továbbra is gondoskodjon.

(5) A Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak munkarendjét jelen döntés nem érinti.

III.

Az Eszterlánc Óvoda és a Hajdúsámsoni Bölcsőde működésére vonatkozó rendelkezések

(1) A hajdúsámsoni Eszterlánc Óvoda vezetőjének, valamint a Nyíradonyi Szociális- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjének, továbbá a Hajdúsámsoni Bölcsőde vezetőjének egyetértésével az intézményekben továbbra is ügyeleti nyitva tartás kerül elrendelésre.

(2) Az ügyeleti feladat-ellátást a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően és azzal összhangban kell megszervezni.

(3) Az ügyelet megszervezése során az intézmény vezetői a helyi adottságoknak megfelelő, a járványügyi védekezést elősegítő szigorító intézkedéseket is meghatározhatnak.

IV.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely működésére vonatkozó rendelkezések

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 5. §-a rendelkezési alapján az intézmény látogatása – az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos.

 

V.

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúsámsoni Területi Iroda működésére vonatkozó rendelkezések

(1) A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetőjének, valamint az általa fenntartott Területi Iroda vezetőjének jóváhagyásával és egyetértésével, a Társulás tagjaként továbbra is fenntartom a feladatellátáshoz kapcsolódó csoportos foglalkozások szüneteltetésével, határozatlan időtartamra, a korlátozás megszűnéséig.

(2) Felkérem továbbá az intézmény vezetőjét, hogy a feladatellátás során a szolgáltatásokat igénybe vevőkkel a szolgáltatások igénybe vételéről és annak módjáról egyedileg egyeztetni szíveskedjenek.

(3) Az intézmény épületében étkeztetést megszervezni tilos.

 

VI.

A hatósági házi karanténban lévők ellátásának megszervezésére vonatkozó rendelkezések

(1) Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben meghatározott feladat megvalósítására továbbra is (hatósági házi karanténban tartózkodók ellátása) Nagyházi Gábor katasztrófavédelmi referenst jelölöm ki.

(2) Felkérem a jegyzőt, hogy a munkatárs védőeszközzel történő ellátásáról továbbra is gondoskodjon, valamint a feladat ellátáshoz kapcsolódó hivatali gépjármű megfelelő műszaki állapotban rendelkezésre álljon.

(3) Felkérem továbbá a családsegítő szolgálat Területi Irodáját, hogy a feladatellátásban szükség esetén együttműködni szíveskedjen.

VII.

A 70. életévüket betöltött személyek ellátásának megszervezésére vonatkozó rendelkezések

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladat megvalósítására (a 70. életévüket betöltött lakosok ellátásáról történő gondoskodás, abban az esetben, ha az érintett vállalja, hogy a lakhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el) – a jegyző véleményének kikérésével és jóváhagyásával – továbbra is a következő munkatársak kerülnek kijelölésre:

a) Diszpécseri feladatok ellátásra, hívásfogadásra, koordinációra: Budaházy Marianna, Márkus Mónika
b) a 70. éven felülieknek történő közvetlen segítség nyújtásra: Montlika Zoltán, Jenei Attila, Szőke László.

(2) Felkérem a jegyzőt, hogy a munkatárs védőeszközzel történő ellátásáról folyamatosan gondoskodjon, valamint a feladat ellátáshoz kapcsolódó hivatali gépjármű megfelelő műszaki állapotban rendelkezésre álljon.

(3) Felkérem továbbá a családsegítő szolgálat Területi Irodáját, hogy a feladatellátásban szükség esetén együttműködni szíveskedjen.

VIII.

Az önkormányzat tulajdonában álló parkok, játszóterek, sportparkok, közösségi terek működésére vonatkozó rendelkezések

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló sportpálya (4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 14., 2055/1 hrsz) vonatkozásában a nyitva tartás szüneteltetésére vonatkozó rendelkezés visszavonásra kerül, azzal, hogy

a) a sportpálya területén található valamennyi épület, kiszolgáló helyiség, öltöző, zuhanyzó, zárt tér használata tilos,
b) a teljes létesítmény területén, az ott foglalkoztatottakon túl, legfeljebb 20 fő tartózkodhat.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló következő ingatlanok (parkok, játszóterek, sportparkok, közösségi terek) vonatkozásában a létesítmények használatának szüneteltetésére vonatkozó korlátozás visszavonásra kerül, az ingatanok látogathatóak:

a) Parkok:

Polgármesteri Hivatal melletti park: Szabadság tér 5., 584/8 hrsz

Rákóczi u. 4. sz., közpark, 1454/4, 1454/6 hrsz

Epreskert utcai rendezvénytér: 1981/20 hrsz

b) Játszóterek:

Csokonai utcai huncutka játszótér: 1788/10hrsz

Szeder utcai játszótér: 2323 hrsz

Radnóti utcai játszótér: 250/85 hrsz

Sámsonkerti játszótér: 0511/2 hrsz

Martinka: 5984/6 hrsz, Iskola utca 13., a Közösségi ház udvarán

c) Sportparkok:

Radnóti utcai sportpark: 250/85 hrsz

Epreskerti rendezvénytér: 1981/20 hrsz

Martinka, aszfaltos kispálya: 6034/7 hrsz, Török utca 34, az iskola udvarán

Sámsonkert, aszfaltos kispálya: 0511/2 hrsz

(3) Elrendelem az (1) és (2) pontokban megjelölt területek és az azokon található eszközök rendszeres fertőtlenítését.

 

IX.

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közfoglalkoztatási telep (Herna), valamint a Népkonyha működésére vonatkozó rendelkezések

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló közfoglalkoztatási telep (Herna-telep) vonatkozásában továbbra is elrendelem, hogy a közfoglalkoztatási munkacsoport-vezetők a munkát úgy szervezzék meg, hogy zárt térben legfeljebb 10 fő, nyílt téren legfeljebb 50 fő tartózkodjon egyidejűleg.

(2) A 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 16. szám alatt működő Népkonyhai feladatellátás vonatkozásában továbbra is elrendelem, hogy az épületben egyidejűleg legfeljebb 5 (öt) fő veheti igénybe az étkezésre kijelölt termet.

 

X.

Az egészségügyi feladatellátás működésével kapcsolatos rendelkezések

(1) Az egészségügyi alapfeladat-ellátásba bevont épületek (Hársfa utca, Hunyadi utca, Szűcs utca) vonatkozásában továbbra is elrendelem, hogy orvosi rendelőnként, vagy védőnői szolgáltatói helyenként a beltéri várakozó helyiségben legfeljebb 5 fő tartózkodjon. A többi, ellátásra várakozónak zárt térben várakozni tilos, az ellátásra várakozóknak egymást folyamatosan váltani kell a belépés tekintetében.

(2) Felkérem az egészségügyi alapfeladat-ellátásban részt vevő orvosokat, védőnőket és alkalmazottakat, hogy a betegeket, pácienseket lehetőség szerint időpont foglalás alapján, vagy egyedi egyeztetés szerint fogadják.

(3) Az egészségügy ellátórendszer vonatkozásában elrendelt korlátozások szabályairól jogszabály rendelkezik.

 

XI.

Az önkormányzati rendezvények szervezésére és a munkavállalók utazására vonatkozó rendelkezések, egyebek

(1) A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 3-5. §-ainak megfelelően továbbra is felkérem valamennyi önkormányzati tulajdonú, fenntartású gazdasági társaság, költségvetési intézmény vezetőjét, hogy a programok átszervezése, elhalasztása vagy eltörlése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg, összhangban az Operatív Törzs ajánlásaival, a jogszabályi előírásokkal.

(3) A Polgármesteri Hivatalban továbbra is elrendeltem, hogy a dolgozók, munkatársak tartózkodjanak a külföldre történő utazástól, amennyiben pedig erre mégis sor kerül, úgy a hazaérkezéstől számított 14 napig szabadságon kell lenni az érintett munkatársnak.

(4) Felkérem a Pénzügyi és Gazdasági Osztály, valamint a Városfejlesztési és Műszaki Osztály vezetőit, hogy a feladatellátáshoz szükséges védőeszközök és fertőtlenítőszerek beszerzése vonatkozásában valamennyi társszervvel továbbra is együttműködni szíveskedjen.

XII.

Hajdúsámson Városi Segélyalap

(1) Felkérem a Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy a létrehozott Hajdúsámson Városi Segélyalap működtetéséről továbbra is gondoskodjanak, továbbá a Hajdúsámson Városi Segélyalap létrehozását jelen határozattal támogatom.

 

 

Határidő: értesítésre és végrehajtásra: azonnal, továbbá folyamatosan

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2020. május 4. 

Antal Szabolcs
polgármester

A döntéshozatalra a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján került sor.

Az előterjesztést készítette: dr. Danku József
Aljegyző: dr. Deák Bernadett
Jegyző: dr. Danku József