PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., képviseli: Csordás Csaba ügyvezető), mint üzemeltető egyfordulós pályázatot hirdet Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII.18.) számú önkormányzati rendelete alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata tulajdonában álló, Hajdúsámson, Hunyadi u. 3. szám alatt található ingatlanban kialakításra kerülő, 2 darab, egyenként 21-21 m2, mindösszesen 42 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségek, üzleti célú bérbeadására.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15. napja (szerda) 12.00 óra

Pályázat elbírálásának időpontja: 2020. július 22. napján (szerda) 10:00 óra

 

 1. A pályázaton való részvétel feltételei:
 • az a cég vagy egyéni vállalkozó, melynek köztartozása nincs és Hajdúsámson Város Önkormányzatával, valamint annak intézményeivel és gazdasági társaságaival szemben lejárt határidejű tartozása nincs
 • az a cég vagy egyéni vállalkozó, melynek székhelye, telephelye Hajdúsámsonban van bejegyezve

 

 1. A pályázható üzleti ingatlanok bemutatása:

Az üzlethelyiség kívülről folyamatosan megtekinthető a helyszínen, illetve az érdeklődők kérésére, előzetesen (legalább egy nappal korábban) egyeztetett időpontban a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Csordás Csaba (+36 30 479 6007) a helyiségbe való bejutást biztosítja.

Helyrajzi szám: 595/4 hrsz.

Alapterülete: 21-21 m2, összesen 42 m2

A helyiség(ek): műszaki jellemzői, közműellátottsága:

– a műszakilag átadott üzlethelyiségek befejező munkáinak elvégzéséről, annak rendeltetésszerű megnyitásához szükséges valamennyi engedély beszerzéséről, valamint az engedélyek szerinti kialakítás kivitelezéséről és a technológiához szükséges berendezésekről a leendő bérlő saját költségén gondoskodik,

– a jelenlegi állapotban víz- és szennyvíz kiállások kerültek kialakításra szerelőbeton alapzaton.

 

 1. Hasznosítási cél, a helyiségben folytatható tevékenységek:
 • Hajdúsámson város lakosságának minél szélesebb körű ellátottságát szolgáló élelmiszerek forgalmazásával összefüggő tevékenységek

 

 1. Bérleti díj:

A bérleti díj bérbeadó által elvárt legalacsonyabb összege:

 • 000-45.000 Ft/hó üzletenként, azaz mindösszesen 90.000 Ft/hó

A pályázatban a megfizetni vállalt bérleti díjra (Ft/hó) kell ajánlatot tenni!

A pályázó a nyertessége elősegítése érdekében kötelezettséget vállalhat a minimumnál magasabb összegű bérleti díj megfizetésére. Az emelés nettó összegének 1.000 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie (pl.: 46.000 Ft/hó vagy 47.000 Ft/hó)

A bérleti díj nem tartalmazza a közös költség (víz, villany, hulladékszállítás) mindenkori összegét, melynek megfizetése a bérlőt terheli.

A bérleti díj a bérlet időtartama alatt évente egyszer, legkorábban a bérleti szerződés megkötésének napjától számított egy év múlva a KSH által megállapított előző évi fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

 

 1. Óvadék (kaució):

A bérlő (a pályázat nyertese) a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként a bérleti szerződéskötést megelőzően vagy legkésőbb azzal egyidejűleg köteles óvadékot fizetni, melynek összege kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeg. Az óvadék – a bérlő szerződésszerű teljesítése esetén – a szerződés lejártakor kamatmentesen visszajár.

 

 

 

 1. Üzlethelyiség kialakítása, bérlői feladatok:

A műszakilag átadott üzlethelyiségek befejező munkáinak elvégzéséről, annak rendeltetésszerű megnyitásához szükséges valamennyi engedély beszerzéséről, valamint az engedélyek szerinti kialakítás kivitelezéséről és a technológiához szükséges berendezésekről a leendő bérlő saját költségén gondoskodik. Szakértő bevonásával megállapításra kerül az üzletek kialakításának költsége, majd a bérlő által az üzlet kialakítására fordított, számlával igazolt, kivitelezési költségek beszámításra kerülnek a bérleti díjba a szakértő által megállapított értékhatárig. Az üzlethelyiség(ek) kialakítására fordított és a bérleti díjba beszámításra került összeg, a bérleti szerződés megszűnése esetén nem követelhető vissza a bérlő részéről.

 

 1. A bérlet időtartama:

A bérlet időtartama: maximum 5 év határozott időtartam

A határozott időtartam lejárta előtt a bérleti szerződést felek a szerződésben rögzítettekben és a jogszabályoknak megfelelően szüntethetik meg.

A bérlet határozott időtartamának leteltét követően, amennyiben a bérbeadó a helyiséget továbbra is üzleti célú bérbeadásra kívánja hasznosítani, akkor Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, elidegenítésének és elidegenítésük feltételeinek, valamint a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2019. (VII. 18) számú önkormányzati rendelete16. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a bérleti jog kölcsönös megegyezéssel, pályázati kiírás nélkül, ismételten megújítható.

 

 1. A helyiség bérletének speciális szabályai:

A bérlő a helyiséget albérletbe, ingyenes használatba nem adhatja, más személyt oda nem fogadhat be és a helyiség bérbevételi jogát nem ruházhatja át, nem apportálhatja.

A bérlő köteles a helyiségben végzett – lakossági ellátást szolgáló – üzleti tevékenységet folyamatosan fenntartani. Az üzleti tevékenység 3 hónapnál hosszabb időtartamú szüneteltetése rendkívüli felmondási oknak minősül.

A bérleményben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek, jogosultságok megszerzésének kötelezettsége és költsége a bérlőt terheli.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázni kizárólag a jelen pályázati kiírásban meghatározott módon beszerezhető „pályázati anyag” részét képező adatlapok értelemszerű, valós adatokat tartalmazó, hiánytalan kitöltésével, az abban meghatározott nyilatkozatok megtételével, aláírásával és benyújtásával lehet. A „pályázati anyag” 5.000 Ft ellenében megvásárolható, az összeg Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) Takarékbank Zrt.-nél vezetett 60600101-11127068 számlaszámára történő utalás formájában, személyesen vagy elektronikus úton Csordás Csaba (+36 30 479 6007) ügyvezetővel történt telefonos egyeztetés alapján.

A hiánytalanul kitöltött és aláírt „pályázati anyagot” borítékba kell tenni, a borítékot le kell zárni és rá kell írni:

„Pályázat piac üzlet bérbevételére”

 

A pályázatot tartalmazó lezárt és felirattal ellátott borítékot, a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) részére címezve a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.) iktatójában lehet leadni (A épület 7. szoba):

hétfőtől csütörtökig 8.00-15.30 között,

pénteken 8:00-12:00 között.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

 1. A pályázat benyújtásának formai követelményei:

A pályázati anyagot írásban, cégszerűen aláírva kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

 • a pályázati ajánlatot,
 • a pályázati adatlapot,
 • titoktartási nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról, az ajánlati kötöttségről,
 • nyilatkozatot a szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról
 • cégkivonatot vagy ezzel egyenértékű okiratot (melyben a cég főtevékenysége megfelel a pályázatban megjelölt profilnak), mely 30 naptári napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formájú,
 • aláírási címpéldányt a pályázó képviseleti jogára vonatkozóan, eredeti vagy hitelesített másolati formában
 • a leendő üzlet kialakításával, működtetésével kapcsolatos elképzelések részletes bemutatását, a leendő üzlet tervezett nyitva tartását (teljes koncepció), a kialakítás költségbecslését.

 

 1. Értékelés:

A fenti szabályoknak megfelelően beérkezett, pályázatokat tartalmazó lezárt borítékokat az értékelő bizottság a benyújtási határidő lejártát követően felbontja és az érvényesség vizsgálatával megkezdi a pályázatok értékelését.

Az érvényes pályázatok elbírálása a jelen „Pályázati Felhívásban”-ban részletezett, előre meghatározott szempontok szerint történik.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot a pályázat bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Érvénytelen az az ajánlat, mely

 • a kiinduló árat nem éri el,
 • határidőn túl érkezett,
 • nem tartalmazza a „Pályázati Felhívás” 10. pontjában meghatározott valamennyi dokumentumot.

 

Amennyiben csak egy érvényes pályázat érkezett, úgy az értékelő bizottság azt a pályázatot hirdeti ki nyertesnek.

Amennyiben több érvényes pályázat érkezett, úgy a pályázat nyertesének kiválasztása az alábbi szempontok alapján történik:

 • a havi bérleti díjra tett ajánlat összege
 • a nyitvatartási idő tervezett időtartama
 • előnyt jelent, ha a pályázó a jelenlegi piac résztvevője árusként
 • és összességében a pályázat kiírója számára a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

 

A pályázat kiírója a pályázat nyertesével köti meg a bérleti szerződést. Amennyiben a pályázat nyertese visszalép, úgy a bérbeadó jogosult a soron következő ajánlattevőknek a szerződés megkötésére ajánlatot tenni.

 

Visszalépésre a pályázat benyújtásának napjától a döntéshozatalt megelőző napig van lehetőség.

 

 

 

 

Csordás Csaba
ügyvezető
Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő
Nonprofit Kft.