Tájékoztató tüzelő támogatás 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozó igénylésének feltételeiről:

 

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 7. §  (9) bekezdése szerint: 

„7. § (9) Tüzelő támogatást pénzbeli támogatásként nyújt az önkormányzat annak a személynek, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, továbbá azon személy részére, aki a  társadalombiztosítás rendszerében nyújtott ellátások egészségbiztosítás keretében igénybevehető megváltozott munkaképességű személyek ellátásai közül, rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, feltéve, hogy a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114 000  Ft-ot, egyedül élő esetén a 142 500 Ft-ot és lakhatási támogatásban nem részesül.

a) A támogatás összege 25 000 Ft, mely egy fűtési idényben – mely az adott év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszak – egyszer adható.

b) A tüzelő támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

c) A kérelmeket az adott év október 1. napjától lehet benyújtani a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Osztályán az erre rendszeresített formanyomtatványon. A támogatásról a polgármester dönt.

Hajdúsámson Város Önkormányzata